Што во случај на штета?

КАЈ МОТОРНИ ВОЗИЛА
ШТО ТРЕБА ДА НАПРАВИТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ПОВРЕДА ИЛИ БОЛЕСТ ПРИ ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО?