Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Пожарно осигурување на флотантна основа

29. 7. 2016

 

Полиса за осигурување на стока на флотантна основа може да се направи за пожарно осигурување на залиха. Во случај кога вредноста на залихите варира во текот на годината, а осигуреникот располага со соодветна сметководствена документација може да се склучи полиса за осигурување на залиха на флотантна основа. Премијата се пресметува врз основа на просечната вредност на залихите во изминатата година, што се гледа од документацијата со која располага осигуреникот, а штетите се исплаќаат според реалната вредност во моментот на нивното настанување.
 

Сподели на:
Share on Google+