Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување на посеви и плодови

Одберете безбедна иднина - осигурете ги вашите посеви и плодови.

 

Земјоделството во Република Македонија претставува значајна стопанска  гранка, која што учествува со над 10% во БДП, а 20% од населението се занимава со оваа дејност. За некои населени места претставува и единствен извор на средства. Република Македонија располага со 190,752 хектари обработливо земјиште и има регистрирано околу 72.000 земјоделци.

Инвестирањето во модернизирање на условите за работа, како и достигнувањето на подобар квалитет и подобар пласман на пазарот се од огромна важност за развојот на земјоделието, како една од најважните економски гранки во нашата држава.

 

Погрижете се градот, мразот, поплавите, пожарите, луњите и другите непогоди да не го загрозат вашиот приход поради уништување или намалување на вашите приноси. Во осигурувањето на посевите и плодовите може да Ви помогнат и субвенциите што ги нуди државата.

ШТО ОСИГУРУВАМЕ?

Триглав овозможува осигурување на сите земјоделски култури во неожнеана и необрана состојба. Се осигурува очекуваниот годишен принос, којшто се одредува при склучување на осигурувањето. Ова осигурување опфаќа:

 • лозови насади;
 • овошни насади;
 • житни култури;
 • градинарски култури;
 • индустриски култури;

ВКЛУЧЕНИ РИЗИЦИ

Основни ризици коишто се покриваат со осигурувањето се :

 • град;
 • пожар;
 • гром.

Ви препорачуваме, покрај основното осигурување, да склучите и дополнително осигурување, со коешто ќе ги заштитите посевите и плодовите од:

 • пролетен мраз;
 • поплава;
 • луња.
 • суша.

Исто така можете да изберете проширено покритие на овошните плодови (јаболка, круши, праски и кајсии) од губење на количина и квалитет.

СУБВЕНЦИИ

Одберете безбедна иднина и искоритете ја можноста да ги осигурите Вашите површини, користејќи ја помошта од државата, која што субвенционира 60% од висината на премијата за осигурување. Се што треба да направите е:

 • Да сте регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства;
 • Да доставите решение од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од општината на местото на престој, во експозитурите на Триглав Осигурување;
 • Да обезбедите полиса за осигурување;
 • Копија од полисата заедно со пополнето Барање за помош на премии во осигурување поднесувате во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од општината на местото на престој.