Zavarovanja kreditov in limitov za dejavnost

Zavarovalnica v okviru določil zavarovalne pogodbe krije škodo, ki nastane banki, ker ji imetnik transakcijskega računa ni poravnal svojih obveznosti iz pogodbe o prekoračitvi sredstev na transakcijskem računu.

ZAVAROVANJE KREDITOV ZASEBNIKOM

Zavarovalnica v okviru določil zavarovalne pogodbe krije škodo, ki nastane banki zaradi neodplačanih obveznosti kreditojemalca. Kreditojemalec je lahko fizična oseba, ki je:

  • samostojni podjetnik oz. opravlja poklic kot samostojno dejavnost ali
  • kmet
in najame kredit za financiranje svoje dejavnosti.

Zavarovani so krediti z ročnostjo do 5 let, ki jih banka odobri kreditojemalcem in jih v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje.

ZAVAROVANJE KREDITOV PRAVNIM OSEBAM

Zavarovalnica krije škodo, ki nastane banki, ker ji kreditojemalec zaradi dokazane nesolventnostini ni vrnil zneska odobrenega kredita. Kreditojemalec je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Zavarovalnica in banka skleneta zavarovalno pogodbo, s katero se dogovorita za sprejem posameznega odobrenega kredita v zavarovanje.

ZAVAROVANJE LIMITOV NA TRANSAKCIJSKIH RAČUNIH ZA ZASEBNIKE IN PRAVNE OSEBE

Zavarovanje krije škodo v primeru, ko je imetnik transakcijskega računa samostojni podjetnik ali pravna oseba.

Zavarovani so vsi limiti z ročnostjo do 12 mesecev, ki jih banka odobri imetnikom in v skladu z določili zavarovalne pogodbe prijavi v zavarovanje. Po izplačilu zavarovalnine banka s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do imetnika po pogodbi o prekoračitvi sredstev na transakcijskem računu.