Zavarovanje terjatev iz drugih pogodb

Zavarujete lahko tudi terjatve iz pogodb o lizingu in pogodb o prodaji na obroke.

ZAVAROVANJE TERJATEV IZ POGODB O LIZINGU

Zavarovalnica krije škodo, ki nastane zavarovancu iz pogodbe o zakupu - lizingu, ki jo je sklenil z lizingojemalcem za osebna vozila.

Zavarovanec je lizingodajalec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v Republiki Sloveniji.

Zavarovane so vse pogodbe o zakupu - lizingu, sklenjene v skladu z določili zavarovalne pogodbe, ki jih je zavarovanec prijavil v zavarovanje.

Zavarovalni primer nastopi, če obroki niso plačani, kot je to dogovorjeno s pogodbo o zakupu - lizingu ter je zaradi tega lahko pogodba o lizingu predčasno odpovedana. Po izplačilu zavarovalnine zavarovanec s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima po pogodbi o zakupu zakupojemalca.

ZAVAROVANJE TERJATEV IZ POGODB O PRODAJI NA OBROKE

Zavarovalnica krije škodo, ki nastane trgovcu zaradi neizpolnjenih določil iz pogodbe o prodaji na obroke, ki jo je sklenil s kupcem.

Zavarovanec je trgovec, ki prodaja izdelke ali storitve z odloženim plačilom kupnine na obroke.

Zavarovane so vse pogodbe o prodaji na obroke z ročnostjo do 24 mesecev in z mesečnim odplačevanjem, ki so sklenjene v skladu z zavarovalno pogodbo.

Če kupec ne plača posameznega ali več obrokov in je zaradi tega pogodba o prodaji na obroke predčasno odpovedana, zavarovalnica krije trgovcu nastalo škodo v višini neplačanih obrokov. Po izplačilu zavarovalnine trgovec s cesijsko izjavo prenese na zavarovalnico vse pravice, ki jih ima do kupca po pogodbi o prodaji na obroke.