Kolektivno nezgodno zavarovanje

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetjih ter članom skupin in društev. S to obliko zavarovanja lahko podjetja nezgodno zavarujejo svoje vodilne zaposlene - managerje, od katerih so odvisni ključni procesi v podjetju.

Izbirate lahko med dvema oblikama jamstev:
 

 • Neomejeno jamstvo: zavarovanec je zavarovan tako v času opravljanja rednega dela kot v prostem času.
 • Omejeno jamstvo: zavarovanec je zavarovan za primer nezgode, ki se mu pripeti pri opravljanju rednega dela in pri opravljanju delovnih dolžnosti, kot je npr. udeležba na sestankih in službena potovanja (po nalogu sklenitelja zavarovanja).

Osebe je mogoče zavarovati za naslednje nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • izgubo življenja zaradi bolezni,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • začasno nesposobnost za opravljanje rednega  dela zaradi nezgode (dnevno nadomestilo),

 • zlome, izpahe in opekline,
 • mesečno nezgodno rento,
 • nastanitev v bolnišnici zaradi nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan),

 • nastanka stroškov zdravljenja.

V primeru nezgode je zavarovana oseba upravičena do izplačila največ do dogovorjene zavarovalne vsote na polici, in sicer v primeru:
 

 • smrti zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
 • invalidnosti kot posledice nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote - glede na ugotovljeno invalidnost po tabeli invalidnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev;
 • zlom, izpah in opekline - če je posledica nezgodnega dogodka zlom, izpah ali opeklina, zavarovalnica izplača zavarovani osebi nadomestilo po Tabeli zlomov, izpahov in opeklin, ki je sestavni del splošnih pogojev. Višina nadomestila je odvisna od tipa poškodbe in znaša ustrezen odstotek, ki je določen v Tabeli;
 • mesečna nezgoda renta - če ima nezgoda za posledico zavarovančevo invalidnost po Tabeli  invalidnosti v višini 50 % ali več, zavarovalnica 5 let izplačuje mesečno nezgodno rento;
 • dnevnega nadomestila: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela, a za največ 200 dni nesposobnosti za delo;
 • nadomestila za bolnišnični dan: nadomestilo za bolnišnični dan se izplača za vsako prenočitev zavarovanca v bolnišnici zaradi zdravljenja posledic nezgode, vendar največ za 365 dni v dveh letih od dneva nezgode;
 • stroške zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov,...), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.
 • smrti zavarovanca zaradi bolezni: zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti zaradi bolezni. Zaposlene je možno zavarovati za to nevarnost do dopolnjenega 75. leta starosti, njihove družinske člane pa do 65. leta.

Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • števila zavarovanih oseb,
 • od izbranih nevarnosti, za katere želimo zavarovati te osebe,
 • višine zavarovalne vsote za posamezne zavarovane nevarnosti,
 • časa trajanja zavarovanja,
 • dela, ki ga zavarovanec opravlja oziroma od dejavnosti zavarovalca, pri katerem je zaposlen,
 • ostalih dejavnikov, ki vplivajo na višino zavarovalne premije (npr.: omejeno ali neomejeno jamstvo).

Čas trajanja zavarovanja

Zavarovanje je mogoče skleniti od enega dne pa do enega leta trajanja zavarovanja.
 

Kdo lahko sklene zavarovanje?

Zavarovanje lahko sklene pravna ali fizična oseba, ki sklene kolektivno zavarovanje.  Zavarujejo se lahko tudi delavčevi ali članovi družinski člani (starši, bratje, sestre, otroci, zakonec ali zunajzakonski partner) v starosti od 14 in 75 let.