Zavarovanje brezposelnosti, smrti in trajne invalidnosti

Ko se dogovarjate o odobritvi kredita ali lizinga, razmislite o zavarovanju za primer brezposelnosti, smrti in trajne invalidnosti.

Zato ne odlašajte in prek svoje banke ali lizinške hiše pri Zavarovalnici Triglav sklenite zavarovanje za primer:

  • brezposelnosti;
  • nezgodne smrti in trajne invalidnosti kot posledice nezgode;
  • naravne smrti (smrti, ki ni posledica nezgode).

 

Vsakomur se lahko zgodi, da izgubi zaposlitev. Prav tako se tudi nezgode dogajajo vsem, in to v najbolj vsakdanjih situacijah. Posledice izgube zaposlitve, nezgod in smrti so različne, mednje pa spadajo tudi finančne.

 

ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

Zavarovanje vam ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi krije mesečne obroke kredita ali lizinga, zapadle v plačilo v času, ko ste kot brezposelna oseba prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in imate pravico do denarnega nadomestila.

 

O številu obrokov (6 ali 12), ki jih krije zavarovalnica, se dogovorite ob sklenitvi zava­rovanja.

 

Zavarovanje lahko sklenete, če:

  • ste ob sklenitvi zavarovanja zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ni v prisilni poravnavi, stečajnem postopku ali postopku likvidacije in
  • niste v odpovednem roku iz delovnega razmerja.

 

Pravice iz zavarovanja lahko uveljavljate v primeru:

  • redne odpovedi delodajalca zaradi poslovnih razlogov;
  • odpovedi zaradi prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
  • izredne odpovedi zaradi delodajalčevih kršitev delovnopravne zakonodaje;
  • če sodišče s sodno odločbo ugotovi nezakonito prenehanje pogodbe o zaposlitvi in prizna pravice iz delovnega razmerja.

 

Zavarovanje brezposelnosti se sklene za čas trajanja kreditne oz. lizinške pogodbe, vendar za največ 20 let.

 

ZAVAROVANJE ZA PRIMER NEZGODNE SMRTI IN TRAJNE INVALIDNOSTI KOT POSLEDICE NEZGODE

Zavarovanje vam v primeru nezgodne smrti in trajne invalidnosti krije celotni preostali dolg kredita ali lizinga. Zavarovalni primer nastane v primeru nezgodne smrti ali če je ugotovljena najmanj 50-odstotna invalidnost, in sicer če se nezgoda zgodi med odplačevanjem kredita/lizinga.

 

Najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača, je 100.000 EUR.

 

Obveznost zavarovalnice nastane, če je dosežena stopnja trajne invalidnosti 50 odstotkov ali več posledica ene ali več nezgod, nastalih med zavarovanjem.

 

Zavarovanje nezgodne smrti in trajne invalidnosti se sklene za čas trajanja kreditne oz. lizinške pogodbe, vendar za največ 20 let.

 

ZAVAROVANJE ZA PRIMER NARAVNE SMRTI

Zavarovanje krije celotni preostali dolg kredita ali lizinga v primeru smrti kreditojemalca/lizingojemalca v času odplačevanja kredita/lizinga.

 

Najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača, je 30.000 EUR pri potrošniških kreditih/ lizingih in 50.000 EUR pri stanovanjskih kreditih/lizingih.

 

Zavarovanje naravne smrti se sklene za čas trajanja kreditne oz. lizinške pogodbe, vendar za največ 10 let, z možnostjo podaljšanja.

 

SKLENITEV ZAVAROVANJA

Vse postopke v zvezi z zavarovanjem, vključno z načinom plačila premije, bo namesto vas uredila banka oz. lizinška hiša.

 

PRIJAVA ŠKODE

Škodo lahko prijavite v banki, lizinški hiši ali v kateri koli poslovalnici zavaro­valnice oz. pošljete prijavo po pošti na sedež zavarovalnice.