Kolektivno Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Kolektivno PDPZ je zavarovanje, v katerega se vključijo zaposleni preko delodajalca. Za kolektivno PDPZ je značilno, da ga v celoti ali delno financira delodajalec.

 

Vplačila v PDPZ vam prinašajo davčno olajšavo.

Delodajalci, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega PDPZ za svoje zaposlene, so v prednosti pred ostalimi pri vodenju aktivne kadrovske politike. Vplačevanje v PDPZ s strani delodajalca sodi med dolgoročne spodbude, krepi pripadnost ter stalnost zaposlenih in omogoča zaposlitev kvalitetnih in visoko izobraženih kadrov.

 

KDO in kako SE LAHKO VKLJUČI V KOLEKTIVNO PDPZ

V kolektivno PDPZ se vključijo zaposleni pri delodajalcu, ki oblikuje pokojninski načrt kolektivnega PDPZ za svoje zaposlene. V pokojninski načrt se pod enakimi pogoji in po svoji izbiri vključijo vsi zaposleni pri delodajalcu. Kot pogoj za uveljavitev pravice do vključitve v pokojninski načrt pri delodajalcu se lahko določi, da je zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu določeno časovno obdobje, ki pa ne sme biti daljše od enega leta. Zaposleni, ki se v zavarovanje ne želijo vključiti, morajo delodajalcu podati pisno izjavo.

 

Zaposleni se v kolektivno PDPZ vključijo na podlagi seznama članov, ki ga delodajalec posreduje zavarovalnici. Slednja nato članom pošlje obvestilo o vključitvi, kateremu je priložena tudi Izjava o izbiri naložbene politike. Član izjavo izpolni in jo vrne zavarovalnici.

 

NAMEN ZAVAROVANJA IN ZAVAROVALNA KRITJA

Kolektivno PDPZ, ki ga delno ali v celoti financira delodajalec, predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih članov z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje. Rezultat zadnje pokojninske reforme je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Le-ta prinaša daljšo polno pokojninsko dobo in nižjo neto pokojnino. Finančna vrzel med plačo in pokojnino se tako le še poglablja, zato je varčevanje za dodatno pokojnino nujno.

 

Poleg zavarovanja dodatne starostne pokojnine in predčasne dodatne starostne pokojnine Pokojninski načrt z oznako PN-ZT-05 vključuje tudi zavarovanje dodatne družinske pokojnine in zavarovanje za primer nezgodne smrti. Dodatna kritja so sestavni del Pokojninskega načrta PN-ZT-05 in se zanje ne vplačuje posebej.

 

OSEBNI RAČUN

Za posameznega člana, ki je vključen v PDPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun z ločeno evidenco vplačil delodajalca in vplačil člana. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu člana, so njegova trajna last. Član lahko svoje PDPZ (vplačila, stanje in gibanje sredstev) in tudi vsa ostala sklenjena zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav na enostaven način spremlja v spletni poslovalnici i.triglav.

 

NALOŽBENA POLITIKA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Zavarovalnica Triglav je s 1. 1. 2016 ponudbo na področju PDPZ dopolnila z naložbeno politiko življenjskega cikla in tako omogočila večjo svobodo izbire glede naložbenih možnosti. Za izvajanje naložbene politike življenjskega cikla je kritnemu skladu z zajamčenim donosom TRIGLAV PDPZ – zajamčeni dodala dva nova kritna sklada, in sicer TRIGLAV PDPZ – drzni z agresivno naložbeno politiko, ki je prvenstveno namenjen članom do 45. leta starosti, in TRIGLAV PDPZ – zmerni z zmerno naložbeno politiko, ki je prvenstveno namenjen članom od vključno 45. do 55. leta starosti. Navedeni kritni skladi predstavljajo Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ. Takšen način upravljanja sredstev je v tujini uveljavljen že dolga leta, v Sloveniji pa je uvedba te novosti na področju PDPZ predvsem posledica dejstva, da so bile naložbene možnosti v okviru PDPZ do sedaj omejene. Po novem imamo možnost izbire naložbene politike z večjim potencialom rasti.

 

Pri naložbeni politiki življenjskega cikla gre za upravljanje sredstev na način, da se naložbe med varčevanjem prilagajajo življenjskemu ciklu (starosti) člana. Takšen način upravljanja sredstev je še posebej privlačen za mlajše člane, katerih čas upokojitve je še zelo oddaljen. Iz navedenega razloga si lahko v začetnem obdobju varčevanja privoščijo bolj tvegane naložbe in s tem tudi več naložbenega tveganja. S približevanjem času upokojitve se naložbena politika umirja (povečuje se delež varnejših naložb) in s tem tudi znižuje naložbeno tveganje. V zadnjem obdobju varčevanja pred upokojitvijo pa se s ciljem varovanja doseženih donosov do takrat zbrana sredstva in tudi vsa nadaljnja vplačila do upokojitve upravljajo v kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – zajamčeni.

 

V kritnih skladih TRIGLAV PDPZ – drzni in TRIGLAV PDPZ – zmerni naložbeno tveganje v celoti prevzema član, v kritnem skladu TRIGLAV PDPZ – zajamčeni pa član prevzema naložbeno tveganje nad zajamčenim donosom. V tem kritnem skladu je donosnost zajamčena v višini 125% minimalne zajamčene donosnosti, člani pa so udeleženi tudi pri dobičku kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni. Minimalna zajamčena donosnost se izračunava v skladu z veljavnim pravilnikom ministrstva, pristojnega za finance, izdanega na podlagi drugega odstavka 217. člena ZPIZ-2.

 

Član ima možnost, da izbere kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, ali kritni sklad, katerega naložbena politika je manj agresivna od tiste, ki jo izvaja njegovi starosti skupini ustrezen kritni sklad.

 

POKOJNINSKA RENTA

Za obliko pokojninske rente se član odloči ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine. Višina pokojninske rente se izračuna v skladu z veljavnim cenikom ob uveljavitvi pravice, pri čemer se upoštevata višina zbranih sredstev na osebnem računu PDPZ člana ter njegova starost. Pokojninska renta sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerih se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.


Če se član ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine odloči, da se mu odkupna vrednost sredstev, do katerih ima pravico do izplačila v enkratnem znesku, izplača v enkratnem znesku, se od izplačila v skladu z Zakonom o dohodnini ZDoh-2 obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 %.

 

DOKUMENTI

PDPZ urejajo naslednji dokumenti:

 • Brošura Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja namen zavarovanja, njegove lastnosti in prednosti.
 • Pokojninski načrt se osredotoča na pogoje, po katerih član vstopa v zavarovanje, ter na pravice in pogoje za pridobitev pravic iz zavarovanja.
 • Pravila upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ urejajo naložbeno politiko, stroške, preračun vplačil v enote premoženja oziroma izračunavanje vrednosti sredstev kritnega sklada, zajamčenega donosa, izplačila in posledice neplačil.
 • Izjava o naložbeni politiki za posamezni kritni sklad podrobneje določa naložbeno politiko posameznega kritnega sklada.

 

Izplačevanje rent iz PDPZ ureja:

 • Pokojninski načrt za izplačevanje rent iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

 

DONOSNOST KRITNIH SKLADOV

 

Letna poročila kritnih skladov

Poročila za leto 2018

 

Poročila za leto 2017

Arhiv letnih poročil kritnih skladov

ODBOR POKOJNINSKEGA SKLADA

Zavarovalnica Triglav, d.d., je v skladu z določili prvega odstavka 293. člena ZPIZ-2 za Skupino kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, preko katere se izvaja naložbena politika življenjskega cikla, v katerem se izvaja kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ustanovila Odbor pokojninskega sklada. Informacije v zvezi z delom Odbora so dostopne na spletni povezavi www.triglav.si/odborpokojninskegasklada.

 

Dodatne povezave

Dodatna starostna pokojnina Predčasna dodatna starostna pokojnina Dodatna družinska pokojnina Naložbena politika Vplačila in prenos sredstev Davčna olajšava Povzetek

DODATNA STAROSTNA POKOJNINA

Osnovni namen PDPZ je zagotoviti si dodatno starostno pokojnino od upokojitve dalje.

 

Kdaj član pridobi pravico do izplačevanja dodatne starostne pokojnine

Član PDPZ pridobi pravico do dodatne starostne pokojnine, ko uveljavi pravico do predčasne ali starostne pokojnine, do invalidske pokojnine ali do vdovske pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma, ko je uveljavil pravico do poklicne pokojnine.

 

Višina dodatne starostne pokojnine

Višina dodatne starostne pokojnine je odvisna od višine sredstev, zbranih na osebnem računu člana, in njegove starosti ob začetku izplačevanja. Dodatna starostna pokojnina sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

 

Če se član ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine odloči, da se mu odkupna vrednost sredstev, do katerih ima pravico do izplačila v enkratnem znesku, izplača v enkratnem znesku, se od izplačila v skladu z Zakonom o dohodnini ZDoh-2 obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji  25 %.

PREDČASNA DODATNA STAROSTNA POKOJNINA

Član lahko začne prejemati dodatno pokojninsko rento že pred uveljavitvijo pogojev za dodatno starostno pokojnino.

 

Kdaj član pridobi pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine

Član pridobi pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine, če je dopolnil 53 let starosti in ni več vključen v obvezno pokojninsko zavarovanje.

 

Višina predčasne dodatne starostne pokojnine

Višina predčasne dodatne starostne pokojnine je odvisna od višine sredstev, zbranih na osebnem računu člana, in njegove starosti ob začetku izplačevanja. Predčasna dodatna starostna pokojnina sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente.

 

Če se član ob uveljavitvi pravice do predčasne dodatne starostne pokojnine odloči, da se mu odkupna vrednost sredstev, do katerih ima pravico do izplačila v enkratnem znesku, izplača v enkratnem znesku, se od izplačila v skladu z Zakonom o dohodnini ZDoh-2 obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 %.

DODATNA DRUŽINSKA POKOJNINA

V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine upravičenec pridobi pravico za izplačilo dodatne družinske pokojnine.

 

Kdo je lahko upravičenec za izplačilo v primeru smrti člana

Član na pristopni izjavi navede tudi upravičence za primer njegove smrti pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine, in sicer upravičence za izplačilo odkupne vrednosti in deleže izplačila ter upravičence za dodatno družinsko pokojnino in deleže izplačila. Upravičenec za dodatno družinsko pokojnino je lahko samo oseba, ki je po predpisih o obveznem pokojninskem zavarovanju upravičena do družinske oziroma vdovske pokojnine: zakonski ali zunajzakonski partner člana, otrok, pastorek, vnuk ali drug otrok brez staršev, ki ga je član preživljal, starš (oče in mati, očim in mačeha) ali  posvojitelj, ki ga je član preživljal, brat ali sestra, ki jo je član preživljal do svoje smrti in nima lastnih sredstev za preživljanje.

 

V katerem primeru upravičenec pridobi pravico do izplačevanja dodatne družinske pokojnine

V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine zavarovalnica upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača zavarovalnino kot dodatno družinsko pokojnino. Zavarovalnina v znesku, ki predstavlja 20 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana, se izplača v obliki pokojninske rente. Če zbrana sredstva ne presegajo 5.000 EUR, se lahko zavarovalnina izplača v enkratnem znesku. Če je smrt člana posledica nezgode, pa se upravičencu za dodatno družinsko pokojnino izplača še zavarovalnina v višini 100 % vrednosti sredstev na osebnem računu člana. Če je upravičenec do dodatne družinske pokojnine hkrati tudi upravičenec za primer smrti, prejme še odkupno vrednost privarčevanih sredstev, zbranih na osebnem računu člana.

 

Dodatna družinska pokojnina sodi med dohodke iz delovnega razmerja, od katerega se obračuna akontacija dohodnine. Stopnja akontacije znaša 25 %, pri čemer se v davčno osnovo všteva le polovica pokojninske rente. Če se upravičenec ob uveljavitvi pravice do dodatne družinske pokojnine odloči, da se mu odkupna vrednost sredstev, do katerih ima pravico do izplačila v enkratnem znesku, izplača v enkratnem znesku, se od izplačila v skladu z Zakonom o dohodnini ZDoh-2 obračuna akontacija dohodnine po davčni stopnji 25 %.

NALOŽBENA POLITIKA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA

Zavarovalnica Triglav naložbeno politiko življenjskega cikla izvaja v okviru Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, ki jo sestavljajo trije kritni skladi: TRIGLAV PDPZ – drzni, TRIGLAV PDPZ – zmerni in TRIGLAV PDPZ – zajamčeni.

 

Kritni skladi se med seboj razlikujejo po naložbeni politiki, stopnji naložbenega tveganja in potencialu donosnosti. Najbolj agresivno, posledično pa tudi najbolj tvegano in potencialno donosno naložbeno politiko izvaja kritni sklad TRIGLAV PDPZ – drzni. Naložbena politika kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zmerni je umirjena, s tem pa sta nižja tudi stopnja naložbenega tveganja in potencialna donosnost. Naložbena politika kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni pa je konzervativna, ker zagotavlja zajamčeno donosnost v višini 125 % minimalne zakonsko predpisane zajamčene donosnosti. Slednja se izračunava v skladu z veljavnim pravilnikom ministrstva, pristojnega za finance, izdanega na podlagi drugega odstavka 217. člena ZPIZ-2. Člani so udeleženi tudi pri dobičku kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zajamčeni.

 

Skupina kritnih skladov TRIGLAV PDPZ

 
TRIGLAV PDPZ - drzni

Namenjen je članom do 45. leta starosti.
TRIGLAV PDPZ - zajamčeni
Namenjen je članom od vključno 45. do do 55. leta starosti, v njem lahko varčujejo tudi člani do 45. leta starosti.
TRIGLAV PDPZ -zmerni
Namenjen je članom od vključno 55. leta starosti dalje, v njem lahko varčujejo tudi člani do 55. leta starosti


 

TRIGLAV PDPZ – drzni

Osnovni cilj tega kritnega sklada je doseganje dolgoročne rasti premoženja kritnega sklada. Sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo mednarodne in sektorske razpršitve naložb predvsem v prvovrstne delnice podjetij z izgrajeno strategijo razvoja in potencialom dolgoročne rasti. Del sredstev kritnega sklada je lahko naložen tudi v dolžniške vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in druge naložbe.

TRIGLAV PDPZ – zmerni
Osnovni cilj tega kritnega sklada TRIGLAV PDPZ - zmerni je zagotavljati dolgoročno rast vrednosti premoženja kritnega sklada ob zmerni stopnji tveganja. Naložbe kritnega sklada bodo uravnoteženo usmerjene v dolžniške vrednostne papirje s stabilnim donosom, v prenosljive vrednostne papirje, pretežno delnice podjetij brez geografskih in sektorskih omejitev ter v enote ciljnih skladov. Kritni sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo razpršitve naložb.
TRIGLAV PDPZ – zajamčeni
Osnovni cilj tega kritnega sklada je doseganje dolgoročne rasti premoženja kritnega sklada, pri katerem član prevzema naložbeno tveganje nad minimalnim zajamčenim donosom na vplačano čisto premijo. Naložbe kritnega sklada bodo globalno usmerjene, in sicer v prenosljive vrednostne papirje, pretežno dolžniške vrednostne papirje brez geografskih in sektorskih omejitev ter v enote obvezniških skladov. Kritni sklad bo naložbene cilje dosegal z visoko stopnjo razpršitve naložb. Zavarovalnica bo izvajala tako naložbeno politiko, ki bo usmerjena v čim večjo varnost in dolgoročno rast premoženja kritnega sklada. Pri tem bo zavarovalnica na plačano čisto premijo zagotavljala donosnost v višini 125 % minimalne zajamčene donosnosti, ki jo predpiše minister, pristojen za finance na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

 

IZBIRA NALOŽBENE POLITIKE

Član se do naložbene politike opredeli na pristopni izjavi k PDPZ. Med kritnimi skladi izbira samostojno, pri čemer lahko izbere kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, ali kritni sklad, katerega naložbena politika je manj agresivna. Če se do naložbene politike na pristopni izjavi ne opredeli, se v skladu s Pravili upravljanja Skupine kritnih skladov PDPZ šteje, da je izbral kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini. 

 

Starostna skupina člana Možnosti izbire glede na starost člana
Od 45 let TRIGLAV PDPZ - drzni TRIGLAV PDPZ - zmerni TRIGLAV PDPZ - zajamčeni
Od vključno 45 do 55 let - TRIGLAV PDPZ - zmerni TRIGLAV PDPZ - zajamčeni
Od vključno 55 let dalje - - TRIGLAV PDPZ - zajamčeni

 

Upravljanje sredstev skladno z naložbeno politiko življenjskega cikla je praviloma dolgoročno donosnejše od upravljanja sredstev v kritnem skladu z zajamčenim donosom ves čas trajanja zavarovanja.

SAMODEJNI PRENOS SREDSTEV OB DOPOLNITVI MEJNE STAROSTI ČLANA

V primeru izbire kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – drzni ali kritnega sklada TRIGLAV PDPZ – zmerni član na pristopni izjavi določi tudi čas prenosa sredstev v drug kritni sklad, ko dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad. Na razpolago ima dve možnosti:

 • prenos sredstev na obračunski dan koledarskega meseca, v katerem dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad,
 • prenos sredstev na zadnji obračunski dan koledarskega leta, v katerem dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad.

 

Če član ne izbere nobene od navedenih možnosti, se v skladu s Pravili upravljanja Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ šteje, da je izbral prenos sredstev na zadnji obračunski dan koledarskega leta, v katerem dopolni mejno starost za posamezni kritni sklad. Zavarovalnica sredstva prenese v enkratnem znesku in brez stroškov za člana.

 

Samodejni prenos se ne izvede, če so razmere na finančnih trgih tako neugodne, da bi bil prenos očitno v škodo člana. Kot neugodne razmere na finančnih trgih se šteje padec svetovnega delniškega indeksa MSCI WORLD, izračunanega v EUR v letu predvidenega prenosa, za več kot 20 %, šteto od 1. 1. do 1. 11. istega leta. V tem primeru se sredstva  prenesejo na zadnji obračunski dan naslednjega koledarskega leta, razen če so razmere na finančnih trgih še take, da bi bil prenos očitno v škodo člana. Sredstva člana se v kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, samodejno prenesejo najkasneje na zadnji obračunski dan tretjega koledarskega leta od dneva dopolnitve mejne starosti.

VPLAČILA

Način financiranja pokojninskega načrta kolektivnega PDPZ se določi v pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo skleneta delodajalec in reprezentativni organ zaposlenih pri delodajalcu, in v pogodbi o financiranju pokojninskega načrta, ki jo skleneta zavarovalnica in delodajalec. Višina vplačila se lahko določi v odstotku od bruto plače člana ali v absolutnem znesku. Delodajalec je v skladu z ZPIZ-2 dolžan za vsakega člana v koledarskem letu vplačati najmanj 240 evrov. V kolektivno zavarovanje lahko vplačuje tudi član.

 

Frekvenca vplačevanja

Vplačila se izvajajo mesečno. Na podlagi dogovora med članom in zavarovalnico je možna tudi drugačna frekvenca vplačevanja (četrtletno, polletno, letno). Možna so tudi dodatna vplačila.

 

Mirovanje

Skladno s pogoji lahko delodajalec uveljavi pravico do mirovanja vplačevanja, če izpolnjuje pogoje, ki jih določa pokojninski načrt. Mirovanje vplačevanja prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja lahko neprekinjeno traja največ 2 leti.

 

Doba vplačevanja

V zavarovanje se vplačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine.

 

PRENOS SREDSTEV NA ZAHTEVO ČLANA

Prenos sredstev med kritnimi skladi

Član lahko enkrat letno brezplačno zahteva, da se sredstva iz obstoječega kritnega sklada prenesejo v drug kritni sklad iz Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ, za katerega je značilna enaka ali manj tvegana naložbena politika od tiste, ki ustreza starostni skupini člana. Na kritni sklad, v katerega se sredstva prenesejo, se knjižijo tudi vplačila, izvedena po prenosu sredstev. V primeru sočasnega prenosa sredstev v več kritnih skladov Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ se vplačila, izvedena po prenosu sredstev, knjižijo na tistega izmed kritnih skladov, v katere so bila prenesena sredstva, ki ima najmanj konzervativno naložbeno politiko.

 

Prenos sredstev med pokojninskimi načrti

Član kolektivnega PDPZ lahko sredstva prenese v drug pokojninski načrt kolektivnega PDPZ, če:

 • mu preneha delovno razmerje pri delodajalcu, preko katerega je vključen v kolektivno PDPZ,
 • delodajalec, preko katerega je vključen v kolektivno PDPZ, sklene pogodbo o financiranju pokojninskega načrta kolektivnega PDPZ z drugim upravljavcem pokojninskega sklada.

 

Prenos sredstev iz pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja v pokojninski načrt individualnega zavarovanja v skladu z ZPIZ-2 ni dovoljen.

DAVČNA OLAJŠAVA ZA VPLAČILA V PDPZ

Maksimalna vsota vplačil v PDPZ v koledarskem letu, za katero se lahko uveljavlja posebna davčna olajšava, znaša 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za člana. To predstavlja 5,844 % bruto plače (prvi bruto) oziroma 5,844 % pokojnine, vendar ne več kot absolutni znesek maksimalne davčne olajšave, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za finance. Prednostno pravico pri uveljavljanju davčne olajšave ima delodajalec.

 

Davčna olajšava za delodajalca

Delodajalcu, ki financira kolektivno PDPZ, se vplačila, ki jih vplača v kolektivno PDPZ v korist članov, priznajo kot davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb oziroma pri davku od dohodkov iz dejavnosti za leto, v katerem so bila vplačila izvedena, vendar le do zneska maksimalne davčne olajšave za posameznega člana. Vplačila delodajalca ne obremenjujejo mase sredstev za plače, zato se zanje ne obračunajo prispevki za socialno varnost.

 

Davčna olajšava za člana

Prednostno pravico pri uveljavljanju davčne olajšave za vplačila v PDPZ v korist člana ima delodajalec. Član, ki je vključen v kolektivno in individualno PDPZ, mora zato za izračun zneska vplačil v PDPZ, ki ga lahko uveljavi kot davčno olajšavo, upoštevati vplačila delodajalca in lastna vplačila v kolektivno in individualno zavarovanje. Davčno olajšavo lahko uveljavlja največ v višini zneska, ki predstavlja razliko med maksimalno davčno olajšavo in vplačili, ki jih je zanj v kolektivno PDPZ izvedel delodajalec.

 

Primer

 • Član je vključen v individualno in kolektivno PDPZ.
 • Letna bruto plača člana = 18.000 EUR
 • Maksimalna letna davčna olajšava = 1.051,92 EUR (5,844 % od 18.000 EUR)
 • Vplačila člana v individualno PDPZ = 240 EUR
 • Vplačila člana v kolektivno PDPZ = 240 EUR
 • Vplačila delodajalca v kolektivno PDPZ člana = 360 EUR
 • Razlika med maksimalno davčno olajšavo in vplačili delodajalca = 211,92 EUR

 

Če bi član v kolektivno ali individualno PDPZ v koledarskem letu vplačal dodatno vplačilo v višini 211,92 EUR, bi davčno olajšavo izkoristil v celoti.

Pregled Prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Zavarovalno kritje Osnovno zavarovanje:
- dodatna starostna pokojnina
Dodatna kritja:
- predčasna dodatna starostna pokojninca
- dodatna družinska pokojnina
- zavarovalnina za primer nezgodne smrti
Varčevanje Član varčuje na svojem osebnem računu. Sredstva so naložena v Skupini kritnih skladov TRIGLAV PDPZ.
Kdo se lahko zavaruje Fizične osebe, ki so vključene v obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
Vrste pokojninskih načrtov Kolektivno zavarovanje PN-ZT-05/15-9
Individualno zavarovanje PN-ZT-06/15-9
Zavarovalna doba Do uveljavitve pravice do dodatne starostne pokojnine.
Premija Zakonsko je določen minimalni znesek vplačil delodajalca v kolektivno PDPZ (240 EUR za posameznega člana v koledarskem letu).
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna.
Možnost dodatnih enkratnih vplačil kadarkoli med trajanjem zavarovanja.
Naložbena politika Možnost izbire med kritnimi skladi Skupine kritnih skladov TRIGLAV PDPZ glede na starostno skupino, v katero se član uvršča:
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - drzni, ki je namenjen članom v starosti do 45 let
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zmerni, ki je namenjen članom od vključno 45 do 55 let
- Kritni sklad TRIGLAV PDPZ - zajamčeni, ki je namenjen članom od vključno 55. leta starosti dalje
Izplačila iz zavarovanja Pokojninska renta:
- Članu se ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine prične izplačevati doživljenjska pokojninska renta.
- Član se lahko odloči za izplačevanje predčasne dodatne starostne pokojnine, če izpolnjuje pogoje za uveljavitev te pravice.
Izplačila v primeru smrti člana med vplačevanjem:
V primeru smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine ima upravičenec do dodatne družinske pokojnine pravico do izplačila zavarovalnine, ki znaša 20% vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu člana v mesecu pred njegovo smrtjo.
V primeru nezgodne smrti člana pred uveljavitvijo pravice do dodatne starostne pokojnine se upravičencu do dodatne družinske pokojnine v enkratnem znesku izplača tudi zavarovalnina v višini 100% vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu.
Povečanje stanja sredstev Z dodatnimi vplačili in/ali povišanjem obročnega vplačila si povečate sredstva na osebnem računu in si s tem posledično lahko zagotovite večja izplačila iz zavarovanja.
Dodatne možnosti Mirovanje zavarovanja je možno skladno s pokojninskim načrtom in lahko traja neprekinjeno največ 2 leti.
Član lahko zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, izhajajočih iz lastnih vplačil (v individualno in/ali kolektivno zavarovanje), in odkupne vrednosti sredstev, izhajajočih iz vplačil delodajalca do vključno 31. 12. 2012