Življenjsko zavarovanje za podjetja

 

Življenjsko zavarovanje za podjetja je namenjeno pravnim osebam. Je zavarovanje zaposlenih v podjetju za primer smrti brez izplačila ob poteku zavarovanja. V primeru smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja se upravičencu za primer smrti izplača dogovorjena zavarovalna vsota. Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob zelo ugodnih premijah.

Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja. Podjetje si lahko z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega zagotovi finančna sredstva za njegovo lažjo nadomestitev (če je upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote podjetje), ali pa s tem zavarovanjem zagotovi sredstva svojcem umrlega zaposlenega v obliki enkratnega izplačila (če je upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote fizična oseba). Zavarovalec in plačnik premije je podjetje, zavarovane osebe pa so zaposleni v podjetju. 
 

Upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote je lahko podjetje, tj. pravna oseba, ali pa fizična oseba. 
 

V zavarovanje podjetje lahko vključi:

  • polno zaposlene v podjetju na dan začetka zavarovanja (začasni, sezonski in delno zaposleni v podjetju so izključeni iz zavarovanja); 
  • zaposlene, ki niso bili v bolniškem staležu več kot en mesec nepretrgoma ali 45 dni skupaj v zadnjih dveh letih;
  • zaposlene, ki v podjetju ne opravljajo zelo tveganega poklica (rudar, vojak …);

Ob sklenitvi zavarovanja se določi višina prostega kritja, in sicer v odvisnosti od velikosti skupine, povprečne zavarovalne vsote in deleža zavarovanih oseb. Vse osebe, ki imajo kritje nižje od višine prostega kritja, se avtomatsko sprejme v Življenjsko zavarovanje za podjetja (v nadaljevanju skupinsko zavarovanje).
 

Osebe, ki želijo biti zavarovane s kritjem, višjim od višine prostega kritja, in osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za skupinski sprejem, se zavarujejo vsaka s svojo polico Življenjskega zavarovanja za primer smrti (v nadaljevanju individualno zavarovanje), pri čemer se opravi posamični sprejem v zavarovanje.

 

Skupinski sprejem v Življenjsko zavarovanje za podjetja se izvede, če je v skupinsko in individualno zavarovanje vključen določen odstotek zaposlenih, ki je odvisen od števila vseh zaposlenih, primernih za vključitev v skupinsko zavarovanje, pri čemer mora biti v skupinsko zavarovanje vključenih vsaj 20 zaposlenih.

Bonitetni model Vplačila in davčni vidik Izplačila in davčni vidik Koristi Povzetek

Sodoben bonitetni model

Podjetje lahko Življenjsko zavarovanje za podjetja vključi v svoj bonitetni model in tako postane zanimivejše za pridobivanje novih ključnih kadrov, s tem pa tudi poveča stalnost obstoječih.

S tem, da izrazi skrb za zaposlene in njihove svojce, prispeva k okrepitvi pripadnosti in zvestobe zaposlenih. 

Če je upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote fizična oseba, lahko izplačilo svojcem umrlega zaposlenega pomaga premostiti morebitne finančne posledice, ki bi nastale ob njegovi smrti. 

Podjetje s sklenitvijo Življenjskega zavarovanja za podjetja:

  • zaposlenim dvigne občutek pomembnosti in zadovoljstva,
  • zaposlene motivira in jih hkrati nagradi,
  • okrepi zvestobo zaposlenih, 
  • v svoje okolje pritegne kakovostne kadre.

Podjetje si lahko z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega zagotovi finančna sredstva za njegovo lažjo nadomestitev ali pa na ta način v obliki enkratnega izplačila zagotovi sredstva svojcem umrlega zaposlenega.

 

Davčna obravnava plačil


Zavarovanje nima varčevalnega dela, zato omogoča visoke zavarovalne vsote ob zelo ugodnih premijah.

Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke podjetja.

Če se podjetje odloči, da bo upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote fizična oseba, se zavarovanemu zaposlenemu obračuna boniteta v višini plačane premije.

Smiselno je upoštevati tudi dejstvo, da se pri deset in več-letnih zavarovanjih ne plačuje 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov.

Če nastopi zavarovalni primer in je upravičenec za izplačilo v primeru smrti pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme. Izplačilo ni obdavčeno, če je upravičenec za izplačilo v primeru smrti fizična oseba (skladno z Zakonom o dohodnini).

Koristi za podjetje

Nižji stroški in popusti: Podjetje plačuje skupno premijo.
 

Brez ugotavljanja zdravstvenega stanja: Avtomatski sprejem v zavarovanje.
 

Nizke premije in visoka finančna zaščita: Z razmeroma nizkimi premijami je zagotovljena visoka finančna zaščita.
 

Vključitev novih zaposlenih: Možnost priključitve novih zavarovanih oseb.
 

Odgovorno podjetje: Podjetja, ki se odločijo za tovrstno zavarovanje, so v prednosti pri   vodenju aktivne kadrovske politike. 

Koristi za zaposlene

Ugodnosti: Zavarovalec in plačnik zavarovalne premije je podjetje.
 

Zaščita družine: Podjetje poskrbi za dodatno zaščito zavarovančevih najbližjih.
 

Brez ugotavljanja zdravstvenega stanja: Avtomatski sprejem v zavarovanje.

Uspeh podjetja temelji na zaposlenih, ki ustvarjajo dobre ideje in jih tudi uspešno realizirajo. Zaposleni so najpomembnejši kapital podjetja. So premoženje, na katerem podjetje sloni in zahvaljujoč kateremu lahko nemoteno posluje, zato je zanje potrebno ustrezno poskrbeti. Zagotovite si neovirano poslovanje z zavarovanjem svojih zaposlenih, ki z dobro opravljenim delom prispevajo k uspehom podjetja. Življenjsko zavarovanje za podjetja je naložba v prihodnost podjetja.

 

Življenjsko zavarovanje za podjetja
Zavarovalno kritje Smrt
Zavarovalec Pravna oseba
Kdo se lahko zavaruje Zaposleni v podjetju v starosti 18 do 60 let ob sklenitvi, največ 70 let ob poteku
Število zavarovanih oseb Večina zaposlenih v podjetju, v vsakem primeru pa ne manj kot 20
Zavarovalna doba 10 let ali več
Zavarovalna vsota Ob sklenitvi zavarovanja se določi višina prostega kritja v odvisnosti od velikosti skupine, povprečne zavarovalne vsote in deleža zavarovanih oseb.
Upravičenec za izplačilo zavarovalne vsote je lahko fizična ali pravna oseba.
Sprejem v zavarovanje Skupinsko zavarovanje: skupinski sprejem brez ugotavljanja zdravstvenega stanja zavarovanih oseb, ki imajo kritje enako ali nižje od višine prostega kritja
Individualno zavarovanje: posamični sprejem z ugotavljanjem zdravstvenega stanja zavarovanih oseb, ki imajo kritje višje od višine prostega kritja, in oseb, ki ne izpolnjujejo pogojev za skupinski sprejem
Premija Skupna zavarovalna premija se določi ob sklenitvi zavarovanja za eno leto vnaprej. Premije za vsako zavarovano osebo se nato določijo glede na strukturo zaposlenih in dejavnost podjetja. Ob vsaki obletnici zavarovanja se premije za posamezne zavarovane osebe in skupna zavarovalna premija določijo na novo.
Plačnik premije je podjetje.
Frekvenca plačevanja: mesečna, četrtletna, polletna, letna
Popusti pri plačilu premije: v primeru kvartalnega, polletnega ali letnega plačevanja premije