Kolektivno Prostovoljno pokojninsko zavarovanje

S kolektivnim Prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem (krajše PPZ) pravna oseba poskrbi, da bodo njeni zaposleni pridobili pravico do mesečne pokojninske rente, ki se jim bo izplačevala do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let.
 

Kdo lahko sklene kolektivno PPZ

Kolektivno PPZ sklene pravna oseba za svoje zaposlene v starosti od dopolnjenega 14. leta do dopolnjenega 60. leta, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Kolektivni pristop je možen samo, če k zavarovanju pristopi vsaj pet oseb.

Trajanje zavarovanja

Zavarovanje se sklene tako, da začne veljati 1. v mesecu. V zavarovanje vplačujete do upokojitve oziroma najdlje do dopolnjenega 70. leta starosti.

Donosnost zavarovanja

Zavarovalnica Triglav jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške.

Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja življenjskih, rentnih in prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.
 

Izplačilo v primeru smrti

V primeru smrti zavarovane osebe v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača ZZV oziroma odkupna vrednost sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovalca, če ta  presega ZZV. ZZV je določena v višini 3.000 EUR. Ko zavarovana oseba dopolni 70. leto starosti, jamstvo za izplačilo ZZV preneha oziroma je ta enaka odkupni vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu. V primeru smrti zavarovane osebe v prvih 10-ih letih izplačevanja pokojninske rente se bo renta izplačevala še naprej upravičencem do družinske pokojnine, in sicer do izpolnitve 10 let skupnega izplačevanja. V primeru smrti zavarovane osebe po poteku 10-ih let izplačevanja pokojninske rente izplačila prenehajo. 

Vplačila premij Izplačila

Vplačila premij

Delodajalec se s sklenitvijo kolektivnega PPZ zaveže, da bo v korist zavarovalca delno ali v celoti financiral premijo za to zavarovanje. Del premije lahko vplačuje tudi  zavarovalec.
 

Višina premije

Premija za PPZ se praviloma plačuje mesečno, v višini najmanj 15 EUR. Možna so tudi enkratna dodatna vplačila. Plačilo premije si lahko v različnih deležih delita pravna oseba in njeni zaposleni.
 

Osebni račun

Za posameznega zavarovalca zavarovalnica vodi osebni račun za pokojninsko rento. 

 

Doba plačevanja

Premija se plačuje od sklenitve zavarovanja do uveljavitve pravice do pokojninske rente, vendar najdlje do dopolnjenega 70. leta starosti zavarovane osebe. 

Prevrednotenje premij

Premija za PPZ se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin. Zavarovalec bo o tem vsakokratno pisno obveščen. Povišanje premije zaradi uskladitve lahko zavarovalec tudi zavrne s pisnim obvestilom zavarovalnici.
 

Mirovanje plačevanja premije

Če je zavarovalna premija plačana za dve leti, lahko zavarovalec v dogovoru z zavarovalnico uveljavlja pravico do mirovanja plačevanja premije. Mirovanje lahko neprekinjeno traja največ dve leti, uveljavi pa se ga lahko največ dvakrat.


 

 

Izplačevanje pokojninske rente

PPZ zavarovani osebi zagotavlja izplačevanje pokojninske rente do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Ob upokojitvi lahko zavarovana oseba zahteva tudi enkratno izplačilo do polovice vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu.
 

Začetek izplačevanja

Zahtevek za začetek izplačevanja pokojninske rente se lahko poda ob upokojitvi zavarovane osebe.
 

Vrste izplačil

  • Sredstva z osebnega računa se lahko izplačujejo v obliki mesečne pokojninske rente. Ta se zavarovani osebi  izplačuje do konca življenja, vendar ne manj kot 10 let. Če zavarovana oseba med desetletnim obdobjem izplačevanja pokojninske rente, se ta izplačuje še naprej upravičencu, vse do izteka desetletnega zajamčenega obdobja.
     

  • Pred začetkom izplačevanja se zavarovana oseba lahko odloči tudi za izplačilo enkratnega zneska v višini do 50 % vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu. V enakem odstotku se zmanjša njegova pokojninska renta, ki jo prejema do smrti, vendar ne manj kot 10 let.

Višina pokojninske rente

Višina pokojninske rente je odvisna od starosti zavarovane osebe ob začetku izplačevanja in od višine sredstev, zbranih na osebnem računu zavarovalca.

Odkup zavarovanja

Pred pričetkom izplačevanja pokojninske rente lahko  zavarovalec zahteva izplačilo odkupne vrednosti sredstev, zbranih na osebnem računu, če sta od začetka zavarovanja do zahteve za odkup pretekli vsaj dve leti in so premije plačane najmanj za dve leti. Odkup v času izplačevanja pokojninske rente ni mogoč.

Predujem

Če zavarovalec izpolnjuje pogoje, pod katerimi je upravičen zahtevati odkup, mu lahko zavarovalnica na njegovo zahtevo vnaprej izplača del sredstev, in sicer največ do 90 % vseh sredstev na osebnem računu. V primeru predujma se zajamčena zavarovalna vsota zniža za znesek izplačila. Znesek predujma se zmanjša za izstopne stroške.