Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Едукација

26. 8. 2016 Што претставува надомест од осигурување или отштета?   Надомест од осигурување или отштета е износ што осигурувачот е должен да го исплати по настанување на осигурениот случај покриен со договорот за осигурување во согласност со условите за осигуру   Надомест од осигурување или отштета е износ што осигурувачот е должен да го исплати по настан ...
19. 8. 2016 Што претставува осигурување на таксирана вредност?   При осигурување на таксирана вредност, договорувачот на осигурувањето и осигурувачот, поради поедноставување на ликвидацијата на осигурениот случај, уште при склучување на осигурувањето се дого   При осигурување на таксирана вредност, договорувачот на осигурувањето и осигурувачот, поради ...
12. 8. 2016 Што претставуваат техничките резерви?   Друштвото за осигурување е должно да издвојува технички резерви за сите класи на осигурување кои ги извршува. Тие се наменети за трајно обезбедување на извршувањето на обврските по договорите з   Друштвото за осигурување е должно да издвојува технички резерви за сите класи на осигурување ...
5. 8. 2016 Што значи осигурување со и без истек на осигурување?   ОСИГУРУВАЊЕ СО ИСТЕК НА ОСИГУРУВАЊЕ Полисата за осигурување со одреден истек на осигурување ги дефинира почетокот и крајот на осигурителното покритие. Кај овие полиси точно се знае истекот на   ОСИГУРУВАЊЕ СО ИСТЕК НА ОСИГУРУВАЊЕ Полисата за осигурување со одреден истек на осигурување ...
29. 7. 2016 Пожарно осигурување на флотантна основа   Полиса за осигурување на стока на флотантна основа може да се направи за пожарно осигурување на залиха. Во случај кога вредноста на залихите варира во текот на годината, а осигуреникот располаг   Полиса за осигурување на стока на флотантна основа може да се направи за пожарно осигурување ...
22. 7. 2016 Винкулација Винкулација е документ со кој што се врши условување на сопственичкото право кај хартии од вредност (полиси за осигурување) од страна на заложниот доверител. Документот се дава во форма на изјава з Винкулација е документ со кој што се врши условување на сопственичкото право кај хартии од вредно ...
15. 7. 2016 Што претставува привремено осигурително покритие (листа на покритие)? Привремено осигурително покритие претставува документ кој што ја заменува полисата за осигурување. Се користи во случај кога некои од потребните податоци во моментот на обнова на осигурувањето не се п Привремено осигурително покритие претставува документ кој што ја заменува полисата за осигурување. С ...
8. 7. 2016 Сума на осигурување на вистинска вредност   Кај договорите за осигурување кај кои имотот е осигуран врз основа на вистинска вредност, сумата на осигурување треба да одговара на реалната вредност на имотот на денот на склучување на догово   Кај договорите за осигурување кај кои имотот е осигуран врз основа на вистинска вредност, сум ...
1. 7. 2016 Што претставува осигурување на прв ризик?   Осигурувањето на прв ризик се користи во оние случаи кога предметот на осигурување има голема вредност и тоа овозможува осигурување на вредност која што е доволна да ја покрие евентуалната штет   Осигурувањето на прв ризик се користи во оние случаи кога предметот на осигурување има голема ...