Трансакциски сметки

БАНКИ ТРАНСАКЦИСКИ СМЕТКИ
Комерцијална банка АД Скопје 300000000915910
Стопанска банка АД Скопје 200000092050567
НЛБ Тутунска банка АД Скопје 210046911300124
Халкбанк АД Скопје 270046911300131
Шпаркасе Банка 250010101385529
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ
Седиште: бул. 8-септември, бр.16, 1000 Скопје
Даночен број: 4030993129071
Матичен број: 4691130