Измами во осигурувањето

Пријавете сомневање за измама

Информации за инволвираните правни и/или физички лица:

Опис на сомневањето за постоење измама и начин на извршување на измамата:

Како дознавте за измамата:

Доколку можете, дадете приближна процена на причинетата штета во паричен износ и објаснете како ја пресметавте:

Прикачете докази во електронски формат:

Контакт информации

Испрати ја пријавата
Complementary Content
${loading}