Финансиски извештаи

Триглав Осигурување АД, Скопје, изготвува финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето и истите ги објавува во согласност со важечката законската регулатива во рамките на Законот за супервизија на осигурување, Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство.


Компанијата воедно изготвува и објавува извештаи, согласно меѓународните сметководствени стандарди-МСФИ.start portlet menu bar

Финансиски извештаи

Display portlet menu
end portlet menu bar