Извештаи

Триглав Осигурување АД, Скопје изготвува финансиски извештаи и Годишен извештај за работењето и документите ги објавува во согласност со важечката законската регулатива во рамките на Законот за супервизија на осигурување, Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство.


Компанијата воедно изготвува и објавува извештаи согласно меѓународните сметководствени стандарди-МСФИ.