Задолжително осигурување

Осигурување од автомобилска одговорност (АО) согласно законот е задолжително осигурување, кое мора да го има секое регистрирано возило.

Со осигурувањето ќе бидете безбедни од финансиска загуба. Доколку во случај на сообраќајна незгода со вашето возило предизвикате штета на предмети во сопственост на трети лица (на пример возило, куќа, ограда и слично) односно предизвикате телесни повреди или смрт на други учесници, компанијата на оштетените ќе им ја надомести настанатата материјална и нематеријална штета.

Осигурувањето од автомобилска одговорност покрива само штети, кои што се предизвикани на другите учесници во сообраќајната незгода, затоа ви препорачуваме да склучите и осигурување на возачот предизвикувач на незгодата во случај на телесни повреди или смрт.

Дополнително осигурување на автомобилската одговорност е и делумното каско осигурување на стакла, врз основ на кое што компанијата врши надомест на оштетено или скршено стакло на вашето возило, без разлика кој е причинителот на штетата.

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе

Погледнете ги останатите понуди

Најчесто поставувани прашања

Дали при пренос на сопственост на возило се пренесува и стекнатиот бонитет ?

При пренос на сопственост на возилото, не е можно преземање на претходно стекнатиот бонус.