ВИЗИТ КАРТА

Триглав Осигурување АД, Скопје е акционерско друштво, регистрирано и со седиште во Република Македонија, кое што  врши трговска дејност од областа на неживотното осигурување.

Историјата на друштвото започнува во далечната 1968 година. Компанијата во 2007 година станува дел од Групацијата Триглав, една од најголемите осигурителни и финансиски групации во регионот на Југоисточна Европа. Триглав Осигурување е регистрирано за вршење 18 класи на неживотно осигурување и обезбедува широк спектар на врвни решенија за осигурување.


Седиште: бул. 8-ми Септември, бр.16, 1000 Скопје
Даночен број: 4030993129071
Матичен број: 4691130
Код за идентификација: 48510000WZS9RGTJVR81
Основен капитал: 3.009.200,00 EUR
Број на акции: 60.184
Главен извршен директор: Ѓорѓе Војновиќ
Извршен директор: Војдан Јорданов
Контакти:
Веб страна: http://www.triglav.mk, https://www.triglav.eu
Е-адреса: osig@triglav.mk
Година на упис во Трговски регистар, во рамките на Централен регистар на РМ 1993
Дејност на Триглав Осигурување ад, Скопје во согласност со валидната стандардна класификација на дејности 65,12 Неживотно осигурување
Дејност на Групацијата Триглав Осигурување и реосигурување, Управување со инвестициски фондови и финансиски имот

Триглав Осигурување има дозвола за извршување на осигурителна дејност од страна на Агенција за супервизија на осигурување (АСО). За пристап до веб страната на АСО, кликнете овде.

За пристап до Статутот на Триглав Осигурување АД, Скопје кликнете овде.

Триглав Осигурување АД, Скопје се води според Кодекс на Групацијата Триглав, со којшто се претставуваат темелните вредности и начела на работење, законско и етичко достигнување на деловните цели, стратешки насоки и предности во однос на конкуренцијата, со почитување на начела и стандарди за чесно и транспарентно работење.

Грижејќи се за одржливиот развој, создаваме долгорочна, стабилна основа за профитабилно и безбедно работење на Групацијата Триглав, промовираме транзиција кон одржливо општество, го намалуваме нашето влијание врз климатските промени и ја спроведуваме мисијата на Групацијата Триглав да креираме сигурна иднина. Политиката за одржлив развој на Триглав Осигурување АД, Скопје и Групацијата Триглав можете да ја погледнете овде.