КонтактиОсигурување info@triglav.mk
Штети steti@triglav.mk
Комисија за приговори/жалби zalbi@triglav.mk
Служба за позадинско работење
Наплата на побарувања по премија
naplata@triglav.mk
Сектор за економско финансиски работи e-fakturi@triglav.mk
Офицер за заштита на лични податоци oficer.lp@triglav.mk
Служба за кадровски и општи работи hrm@triglav.mk
Служба за спречување, откривање и истрага на измами sporp@triglav.mk
+389 (2) 5102 116
Односи со јавност pr@triglav.mk
Управа osig@triglav.mk