За безгрижна младост

Покритие од незгода за млади до 26 години.

Погрижете се за тинејџерите и помладите во вашето семејство. Склучете осигурување прилагодено за нив, со кое што се покриени последиците од незгода, кои можат да им се случат дома или во странство, во слободно време или при извршување на други активности, без разлика на нивната здравствена состојба.  

5 причини за склучување на осигурување

1 Навремена исплата на покритие
2 Однапред познат и гарантиран износ на обесштетување за повреди
3 Помош при несреќен случај на 0800 02222
4 Важи дома и во странство
5 Без разлика на здравствената состојба и општата работна способност на корисникот на осигурувањето