Услови за осигурување

УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ПО ДОМЕН НА ОСИГУРУВАЊЕ

УСЛОВИ ВО ДОМЕН НА ЗДРАВЈЕТОOпшти услови за осигурување на лекување за повреди добиени во сообраќајна незгода


Преземи
Посебни услови за осигурување на тешки болести


Преземи
Посебни услови на колективно осигурување за операции


Преземи
Посебни услови на колективно осигурување за специјалистичко вонболничко и болничко лекување


Преземи
Општи услови за осигурување на операции


Преземи
Oпшти услови за осигурување на специјалистичко вонболничко и болничко лекување


Преземи
Прашалник за здравствена состојба на осигуреникот


Преземи
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ДОМЕН НА ИМОТНИ ОСИГУРУВАЊА

Збирка клаузули за осигурување на машини од кршење

Преземи
Општи услови за осигурување на машини од кршење

Преземи
Општи услови за комбинирано осигурување на домаќинствa

Преземи
Општи услови за осигурување на стакло

Преземи
Општи услови за осигурување автомобилски гуми 

Преземи
Општи услови за осигурување на сајбер безбедност

Преземи
Посебни услови за осигурување на комуникациска опрема за употреба во домот

Преземи
Услови за осигурување на објекти во монтажа

Преземи
Услови за осигурување на објекти во изградба

Преземи
Збирка клаузули за осигурување на компјутери

Преземи
Општи услови за осигурување на компјутери

Преземи
Општи услови за осигурување од провална кражба и разбојништво

Преземи
Посебни услови за осигурување на асистенција на дом

Преземи
Општи услови за продолжена гаранција

Преземи
Општи услови за пакетно осигурување на дом - Мој дом

Преземи
Општи услови за за осигурување на фотоволтаици

Преземи


УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОСЕВИ, ПЛОДОВИ И ЖИВОТНИ


ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ


Општи услови за осигурување на посеви и плодови


Преземи
Посебни услови за суша


Преземи
Посебни услови за осигурување на млади неродни овошни и лозови насади


Преземи
Посебни услови за дополнително осигурување на посеви и плодови од луња


Преземи

Посебни услови за дополнително осигурување на посеви и плодови од поплаваПреземи

Посебни услови за осигурување на тутун со проценка во зелена состојба и надомест на загуба со квалитет и количинаПреземи

Посебни услови за осигурување на растенија (земјоделски култури) во стакленициПреземи

Посебни услови за осигурување на загуба на количина на тутунПреземи

Посебни услови за осигурување на количина и квалитет на овошје и десертно грозјеПреземи

Посебни услови за дополнително осигурување на посеви и плодови од пролетен мразПреземи
ЖИВОТНИ


Општи услови за осигурување на животни


Преземи
Посебни услови за осигурување животни во карантин


Преземи
Посебни услови за осигурување животни на изложба


Преземи
Посебни услови за осигурување пчели


Преземи
Посебни услови за осигурување кучиња


Преземи
Посебни услови за осигурување егзотични животни во зоолошки градини и надвор од нив


Преземи
Посебни услови за осигурување приплодни животни од губење на приплодната способност


Преземи
Посебни услови за осигурување живина

Преземи
Посебни услови за осигурување мисирки, бисерки и пауни


Преземи
Посебни услови за осигурување фазани во фазанерии


Преземи
Посебни услови за осигурување пастрмки


Преземи
Посебни услови за осигурување крапови


Преземи
УСЛОВИ ВО ДОМЕНОТ НА ОДГОВОРНОСТ


Општи услови за осигурување од професионална одговорност


Преземи
Општи услови за осигурување од одговорност кон трети лица


Преземи
Општи услови за осигурување од одговорност од употреба на производ


Преземи
Посебни услови за осигурување од одговорност на туристичките агенции


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на лица вработени во агенции за обезбедување


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на проектанти


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на адвокати


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на даночни советници


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на здравствени работници


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на нотари


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на посредници во промет со недвижностиПреземи


Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на ревизориПреземи

Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на сметководители


Преземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на стечајни управници и ликвидаториПреземи
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на судски вештаци


Преземи
Општи услови за осигурување од одговорност на оператор на воздухоплови без екипаж за штета предизвикана на трети лицаПреземи
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ДОМЕНОТ НА КРЕДИТИОпшти услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредитен лимит од кредитна картичка


Преземи
Општи услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на финансиска институцијаПреземи
Општи услови за осигурување од ризик од неплаќање на побарувањаПреземи
Општи услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на финансиска институција, март, 2024Преземи
УСЛОВИ ВО ДОМЕНОТ НА ПАТУВАЊЕОпшти услови за осигурување на автомобилска асистенцијаПреземи
Општи услови за осигурување на патници за време на патување и престој во странствоПреземи
Општи услови за осигурување на воздухоплови
Општи услови за осигурување на воздухоплови


Преземи
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЗИЛА
Oпшти услови за каско осигурување на возила


Преземи
Општи услови за осигурување од автомобилска одговорност


Преземи
Услови и клаузули од доменот на осигурување на превознициОпшти услови за осигурување на стока во превоз


Преземи
Клаузула за проширување на осигурителното покритие за време на привремено складирање на средстватаПреземи
Клаузула за проширување на осигурителното покритие за време на полнење или празнење на банкомати


Преземи
Услови за осигурување по генерална полиса


Преземи
Посебни услови за осигурување на пратки во копнен превоз кои го преминуваат дозволениот облик и/или тежина (габарит)


Преземи
Посебни услови за осигурување превоз на селидбени предметиПреземи
Посебни услови за осигурување превоз на живи животниПреземи
Посебни услови за осигурување од ризик одмрзнување на стока во превозПреземи
Посебни услови за осигурување од ризик расипување на стока во превозПреземи

Посебни услови за осигурување од ризик самозапалување на стока во превозПреземи
Посебни услови за осигурување од ризик замрзнување на стока во превозПреземи


Посебни услови за осигурување на возила кои се превозуваат на сопствен погонПреземи
Општи услови за осигурување на гаранција – продолжена гаранција на моторни возила


Преземи
Општи услови за осигурување на ТИР гаранцииПреземи
УСЛОВИ ВО ДОМЕН НА ОСИГУРУВАЊА ОД ПОЖАР


Општи услови за осигурување од пожарПреземи
Збирка клаузули за осигурување од пожар

Преземи
Клаузула за валоризација на сумата на осигурување по полиса

Преземи
Клаузула за осигурување од пожар на ускладиштена туѓа стока 

Преземи
Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност

Преземи
Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена нова вредност

Преземи
Посебни услови за осигурување од пожар на залиха на флотантна основа 

Преземи
Посебни услови за осигуруваењe од пожар на нова вредност 

Преземи


УСЛОВИ ВО ДОМЕН НА ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДАПосебни услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за колективно осигурување на лица од последици несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за семејно осигурување од последици несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на дарители на крв од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на екипаж во воздухоплови и патници во воздушниот сообраќај при управување и возење со воздухоплови од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели и лекувалишта, како и капачи на јавни базени од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за колективно осигурување на комитенти на банки од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на членови на ловни и риболовни организации од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за колективно осигурување на пензионери од последици на несреќен случајПреземи
Дополнителни услови за осигурување на членови на планинарски организации од последици на несреќен случај

Преземи
Дополнителни услови за осигурување на посетители на настани од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај при и пожарникарски активности


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на нарачатели од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај кои при рекреација користат изнајмени рекреативни средства


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на лица кои службено патуваат од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на лица при извршување на спортски активности од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на студенти за време на престој во странство од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на возачи при управување и возење со моторни и други возила од последици на несреќен случај


Преземи
Дополнителни услови за осигурување на деца во основно образование од последица на несреќен случај


Преземи
General Terms and Conditions for insurance of persons from the consequences of an accident


Преземи
Additional terms and conditions for collective insurance of persons from the consequences of an accidentПреземи
Посебни услови за осигурување на ученици и студенти од последици на несреќен случај 12/2022


Преземи
Табела за определување процент на траен инвалидитет како последица од несреќен случајПреземи
Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода) 12/2022


Преземи
УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА ФИНАНСИСКИ ЗАГУБИ


Општи услови за осигурување од прекин на работа поради кршење машиниПреземи
Општи услови за осигурување од прекин на работа поради пожарПреземи
General Conditions of Business Interruption Following Machinery BreakdownПреземи

General Conditions of Business Interruption Following Fire Insurance
Преземи