Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Што претставува осигурување на прв ризик?

1. 7. 2016

 

Осигурувањето на прв ризик се користи во оние случаи кога предметот на осигурување има голема вредност и тоа овозможува осигурување на вредност која што е доволна да ја покрие евентуалната штета која што ќе настане. На пример, за осигурување од провална кражба и разбојништво, доколку постои залиха на стока во магацин со вредност 10.000.000 мкд ( сума на осигурување), реалната штета која што би можела да настане врз основа на претходна проценка по еден осигурен случај е максимум 1.000.000 мкд (прв ризик). 

Полисата ќе се склучи на износ од 1.000.000 мкд, со начин на осигурување “прв ризик”. Осигуреникот ќе добие покритие од 1.000.000 мкд по поединечен штетен настан. Износ кој е доволен да се покрие евентуалната штета и износ на кој што се плаќа премија. Овој начин се користи кај провална кражба и разбојништво, дополнителен ризик – поплава, големи површини на стакло итн.

Сподели на:
Share on Google+