Пријавете се. Бесплатно!

Проверете го вашето знаење и дознајте колку сте подготвени да се соочите со секојдневните предизвици? Дознајте повеќе...

Осигурување од авто-незгода

Дополнително осигурување на возачи и патници  

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците. За неколку денари повеќе, пресметани во годишната премија, можете да обезбедите свое, како и осигурување на сопатниците.  

Осигурете ги возачот и сопатниците од незгоди коишто настануваат со моторни и други возила: смрт на осигуреникот поради незгода, траен инвалидитет како последица од незгода, дневен надомест и трошоци за лекување.  

Попрецизен опис и преглед на покритијата може да погледнете во: