Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување од кршење на машини

Оштетување или расипување на машини, уреди и алатки претставува голем трошок за секоја компанија. Осигурувањето на машините од кршење го опфаќа овој сериозен трошок.
Осигурувањето покрива уништување или оштетување на:
 • машини;
 • механички уреди;  
 • електрична опрема;  
 • инсталации.
како и:
 • основи и лежишта;
 • основни машини; и
 • полнења на електричните направи (нпр. масло), доколку се опфатени во вредноста на машината.  
Со договор може да се осигурат:   
 • далноводи;
 • плиноводи;
 • нафтоводи;
 • топловоди;
 • пароводи;
 • водоводна и одводна мрежа;
 • кабли со висок напон;
 • метални силоси;
 • антенски столбови;  
 • метални конструкции;  
 • термички облоги на печки;
 • електронски компјутерски програми вградени во машините, како и
 • шипки за бушење и придружна опрема на машините за длабинско дупчење.
Предметите може да се осигурат и за време на пренос и превоз. Во тој случај предметите се осигурени во случај на штета предизвикана од сообраќајна незгода, одредени пожарни опасности, како и од провална кражба и разбојништво.  

Подетални информации можете да најдете во Услови за осигурување на машини од кршење