Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување од провална кражба и разбојништво

Постојано слушаме за провални кражби и разбојништва. Затоа погрижете се за добро осигурување.

Осигурувањето од провална кражба и разбојништво ја покрива предизвиканата штета, односно се осигуруваат украдените, уништените или оштетените предмети при провална кражба или во обид за такво дејство. Осигрувањето покрива и штети што настанале на градежниот објект.  

Подетални информации може да најдете во
Условите за осигурување од провална кражба и разбојништво.