Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Осигурување од авто-незгода

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците. За неколку денари повеќе во годишната премија, обезбедете поголема сигурност за сите.

Дополнително осигурување на возачи и патници  

Во сообраќајна незгода може да дојде до повреда на возачот, како и на патниците. За неколку денари повеќе, пресметани во годишната премија, можете да обезбедите свое, како и осигурување на сопатниците.  

Осигурете ги возачот и сопатниците од незгоди коишто настануваат со моторни и други возила: смрт на осигуреникот поради незгода, траен инвалидитет како последица од незгода, дневен надомест и трошоци за лекување.  

Попрецизен опис и преглед на покритијата може да погледнете во: 
  • Услови за осигурување од автомобилска незгода
  • Дополнителни услови за осигурување од незгода на возачите, патниците и работниците при превозот и управување со моторни и други возила