Пријавете се. Бесплатно!

Проверете го вашето знаење и дознајте колку сте подготвени да се соочите со секојдневните предизвици? Дознајте повеќе...

Осигурување од одговорност

Осигурување од професионална одговорност

Осигурете се од непријатни финансиски последици, со коишто би се соочиле при штета настаната од вршење на професионална дејност.

Осигурување од општа одговорност

Осигурување од општа одговорност ја покрива штетата којашто настанала како резултат на неочекуван и изненадувачки настан во извршување на дејноста на осигуреникот, за којашто е одговорно друго лице.