Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

вести

15. 5. 2019 Групацијата Триглав на тримесечје ја потврдува најавата за планираната годишна добивка Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во првите три месеци од 2019-та година Групацијата Триглав фактурираше 317 милиони евра бруто консолиди Триглав Осигурување Скопjе во првиот квартал работeше добро  во својата основна дејност    Во ...
3. 5. 2019 Повик за свикување на редовно годишно собрание на Заваровалница Триглав Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   Управата на Заваровалница Триглав во согласност со финансискиот календар го свикува 44-то собрание на Предложена дивиденда за акционерите за 2018-та година во висина од 2,50 ЕВРА бруто по акција   У ...
26. 4. 2019 Избрани претставници на вработените во Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. назначи претставници на вработените за членови на Надзорниот одбор, поради истекот на мандатот на п На состанокот одржан на 25-ти април, 2019 година, Советот на работници на Заваровалница Триглав д.д. ...
25. 4. 2019 Друштвото за управување АЛТА Склади стана член на Групација Триглав Групациjата Триглав со зајакната положба меѓу словенечките управувачи со имот   На ден 24.4.2019г. друштвото за управување со средства Триглав склади, член на Групацијата Триглав, стана сопственик Групациjата Триглав со зајакната положба меѓу словенечките управувачи со имот   На ден 24.4.2019 ...
11. 4. 2019 Претходни активности поврзани со евентуално издавање на субординирана обврзница Заваровалница Триглав информативно соопштува дека ја разгледува можноста за издавање на нова субординирана обврзница, со која што би се заменила постоечката субординирана обврзница, која што доспева в Заваровалница Триглав информативно соопштува дека ја разгледува можноста за издавање на нова суборди ...
10. 4. 2019 Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на доктор по општа медицина Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на доктор по општа медицина  Стручен соработник за правни штети Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на доктор по општа медицина  Стручен ...
29. 3. 2019 Добро работење во 2018 година, предлог за дивиденда 2,50 евра Триглав влегува на македонскиот пазар на дополнително пензиско осигурување   Надзорниот одбор на Заваровалница Триглав на седницата одржана на 28. 3. 2019г. го потврди ревидираниот годишен извешта Триглав влегува на македонскиот пазар на дополнително пензиско осигурување   Надзорниот одбор на ...
27. 3. 2019 Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на застапници за регионот на Битола Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на застапници за регионот на Битола Триглав Осигурување АД, Скопје објавува оглас за вработување на застапници за регионот на Битола ...
12. 2. 2019 Започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжи ...