Само најдобрите покритија за вашиот дом

Зачувајте ја вредноста на вашиот имот и обезбедете по сигурна иднина

Одберете некое од осигурувањата, коишто овозможуваат да ја заштитите вашата куќа, стан и покуќнина од ризици како што се пожар, гром, излевање на вода од инсталации, експлозија, луња, град и други опасности, коишто секојдневно нѐ загрозуваат.

Сите подолу наведени осигурувања можете да ги склучите одделно. Ви препорачуваме да одберете комбинирано осигурување на дом (куќа/стан и покуќнина), бидејќи на тој начин обезбедувате осигурување од штета на Вашиот дом, но и пониска осигурителна премија споредено со склучување на поединечни осигурувања.

Осигурувања

Осигурување од пожар

Со осигурувањето од пожар можете да ги осигурите сите видови градби, како и сите нивни делови, вклучувајќи ги темелите и подрумските ѕидови, сите вградени инсталации и останатата вградена механичка опрема (централно греење со цистерна за гориво, грејачи, климатски направи, хидрофори, лифтови и слично). Покрај недвижниот имот можете да го осигурите и имотот што се наоѓа во објектот и е сопственост на осигуреникот (лични предмети и покуќнина).

Пожар е само една од темелните опасности, која ги покрива осигурвањето од пожар. Ова осигурување ги покрива и штетите кои се причинети од честите опасности како што се гром, експлозија, луља, град и други.

Ова осигурување можете да го дополните и проширите и на други опасности како што се земјотрес, поплава, излевање на вода од водоводни или одводни (канализациски) цевки, земјени одрони и снежни лавини, удар од моторно возило кое не е сопственост на осигуреникот, истекување на течности или плин, поплава од атмосферска вода од стреи во градбите, и слично.


ОСИГУРУВАЊЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС
Со доплата на премијата за осигурување од пожар можете да се заштитите и од ризикот земјотрес.

Предмет на осигурување од земјотрес се градежните објекти и движниот имот. Триглав Осигурување го покрива уништувањето или оштетувањето на осигурените предмети како последица од земјотрес.
ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО

Осигурувањето од провална кражба ја покрива штетата нанесена на осигурените предмети коишто биле украдени, уништени или оштетени при провална кражба, односно обидите за истата. Осигурувањето ја покрива и штетата нанесена на градежните објекти коишто настанале при провална кражба и разбојништво.

ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАКЛА

Со осигурување на стакла се покрива штетата, настаната поради пукнатина или кршење на стаклото, како и трошоците за нивна повторна монтажа.

Осигурување на ствари и покуќнина

Немаме секогаш точна информација колку работи имаме во домот и колкава е нивната вредност: опрема, предмети за лично користење, готовина, скапоцености, уметнички предмети, документи и други лични и семејни предмети. Осигурете ја нивната реална вредност.


Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе