Поддршка во случај на тешки болести

Со ова осигурување добивате финансиско олеснување во случај на тешка болест. Обезбедете си поддршка кога најмногу ви треба.

Производот им овозможува на осигурениците да се осигурат од 22 тешки болести. Во случај на дијагностицирање на една од овие болести на осигуреникот му следи еднократен надомест од сумата на осигурување за тешки болести во висина од 5.000 евра, освен ако не е поинаку договорено. 

За осигурувањето

Каренца
Начин на исплата на осигурена сума
ПРЕМИЈА
За кого е наменето осигурувањето на тешки болести
Поволности

При склучување на полиса за осигурување во првата година од осигурувањето, предвидена е задолжителна каренца од три (3) месеци за сите осигуреници.

Во овој период осигуреникот нема право на надомест на штета.

Со ова осигурување, Осигурувачот исплаќа еднократен износ од сумата за осигурување, доколку во рамките на важење на осигурителното покритие за прв пат биде дијагностицирана една од тешките болести, исклучиво на новонастаната болест.

Годишна премија за осигурување по старосни класи прикажана во денари
Назив на покритие Франшиза 0 < = S < 18 18 < = S < 40 40 < = S < 50 50 < = S < 60 60 < = S < 65 65 и повеќе
Премија за тешки болести Без франшиза 1.200 2.160 3.960 6.000 9.600 Премијата ја одредува Секторот за развој, оценка и преземање на ризици

Овој производ е наменет за сите осигуреници на возраст над 40 години, кај кои ризикот за појава на некоја од тешките болести е зголемен.

Доколку осигуреникот склучи договор за осигурување за покритие за тешки болести и притоа има склучен договор за ДЗО, премијата за тешки болести се намалува за 30% согласно старосната структура на осигуреникот.

Болести опфатени со ова осигурување:

ТЕШКИ БОЛЕСТИ

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ

Tрансплантација на внатрешни органи поради тешко заболување, како што се срце, бубрези и коскена срцевина, заради лекување на системски болести;

МОЗОЧЕН УДАР

Настанува поради крварење од интракранијалните крвни садови или тромбемболија на интракранијалните крвни садови. Состојбата вклучува мозочен удар чијашто последица е трајно невролошко нарушување;

ПАРКИНСОВА БОЛЕСТ

Недвосмислена дијагноза од идиопатска или примарна Паркинсонова болест (сите останати облици на Паркинсонова болест се исклучени);


ЕПИЛЕПСИЈА

Дијагноза на тешка и генерализирана форма на епилепсија кај осигуреникот, која е трајна или трае минимум три (3) месеци;

ХРОНИЧНО ЗАБОЛУВАЊЕ НА БЕЛИ ДРОБОВИ

Тешка рестриктивна и опструктивна болест со присуство на диспнеја во мирување и значајни промени во тестовите на

белодробната функција, каде дијагнозата се потврдува со следниве параметри:

- витален капацитет помал од 50% од нормалниот,

- ФЕВ1 (форсиран експираторен волумен во првата секунда) помал од 50% од нормалниот, и

- употреба на кислород во домашни услови;


БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА

Постпримарна белодробна туберкулоза која настанува кога првичната инфекција со микобактериум туберкулозис останува нетретирана

или недоволно третирана, по што настанува инфилтрат и оштетување на белодробното ткиво (каверна), која пак претставува можност за расејување на инфекцијата (милијарна туберкулоза);


ДЕТСКА ПАРАЛИЗА

Болест предизвикана од инфекција со полиовирусот;


АПЛАСТИЧНА АНЕМИЈА

Aпластична анемија со тежок облик на откажување на коскената срцевина – предизвикува тежок облик на откажување на коскената срцевина со анемија, неутропенија и тромбоцитопенија;АВНЕРИЗМА НА МОЗОЧНИТЕ АРТЕРИИ

Докажано нарушување на крвните садови на мозочните артерии;МИЈАСТЕНИЈА ГРАВИС

Е трајно оштетување на нервната синапса кое се карактеризира со изразен мускулен замор;


МАЛИГЕН ТУМОР

Е неконтролиран раст на туморни клетки и нивна способност за ширење на околните ткива или миграции на оддалечените места (метастази). Под тумор во смисла на овие Посебни услови се подразбира и леукемија и Хоџкинова болест, освен:

  • сите тумори кои хистолошки се утврдени како предмалигни и тумори кои немаат тенденција на ширење или карциноми „ин ситу“,
  • сите видови лимфоми во присуство на кој било вирус на хумана имунодефициенција,
  • Капошиев сарком во присуство на кој било вирус на хумана имунодефициенција;
ТЕШКИ ПОВРЕДИ НА ’РБЕТНИОТ СТОЛБ

Претставуваат повреди или фрактури на пршлените при несреќи, при што може да постои изолирана фрактура на еден пршлен или фрактура на повеќе пршлени одеднаш. Повредата може да ги зафаќа само пршлените или да има и компресија на ’рбетниот мозок или периферните нерви. Тоа доведува до минливо или трајно невролошко оштетување, а третманот најчесто е оперативен;

СРЦЕВ ИНФАРКТ

Е изумирање на дел од срцевиот мускул, кое е последица од ненадејно прекинување на задоволителното снабдување на ткивото со крв во тој дел на срцето. Дијагнозата мора да се темели врз:

  • типични болки во градниот кош (ангина пекторис),
  • промени во ЕКГ-то, и
  • срцевите биолошки ензими;


ЗАБОЛУВАЊЕ НА СРЦЕТО КОЕ РЕЗУЛТИРА СО ОПЕРАЦИЈА

Заболување на срцето кое резултира со операција на коронарните артерии – зафат на отворен граден кош поради бајпас на дел од артеријата, која била стеснета или затната (облитерирана);

БЕНИГЕН ТУМОР НА МОЗОКОТ

Немалиген раст на ткивото кое се наоѓа во черепот и е ограничен на мозокот, на менингите (обвивките) или черепните (кранијалните) нерви и предизвикува трајно невролошко нарушување;

ОПЕРАЦИЈА НА ЗАБОЛУВАЊЕ НА АОРТА

Зафат поради болест на аортата кој значи заменување на нејзиниот граден или стомачен дел. Покритието не вклучува операции поради повреди или замена на гранките од градната или стомачната аорта;

ЗАМЕНА НА СРЦЕВИ ЗАЛИСТОЦИ

Замена на срцевите залистоци  значи замена на еден или повеќе срцеви залистоци, поради стеснување, неправилно работење или дисфункција.

ПАРАЛИЗА

Целосна парализа или иреверзибилна загуба на активната мускулна функција на два или повеќе екстремитети, која е последица од повреда или болест, која е трајна или трае најмалку (3) месеци;

АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

Клинички поставена и која има за последица трајна неспособност за самостојно извршување на повеќе основни животни функции, која е трајна или трае во континуитет најмалку три (3) месеци;

КОМА

Несвесна состојба без реакција или одговор на надворешни дразби или внатрешни потреби, која трае минимум триесет (30) дена и предизвикува трајно невролошко нарушување;


ХРОНИЧНА БУБРЕЖНА БОЛЕСТ

Е конечен стадиум на болеста на бубрезите, за која е карактеристично откажување на функцијата на минимум еден од бубрезите, поради што е потребна редовна дијализа или пресадување на бубрези;

МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА

Се смета само недвосмислената дијагноза на мултиплекс склероза, докажана врз основа на карактеристични симптоми на демиелинизација, како и попреченоста на моторните и сензорските функции, како и со карактеристичните наоди од магнетнa резонанцa (MRI). Осигуреникот мора да го докаже невролошкото нарушување кое трае непрекинато најмалку шест (6) месеци или е клинички документирано за најмалку две епизоди на влошување на состојбата;

 

Проверете ги останатите можности за здравствено осигурување
Погледнете

Најчесто поставувани прашања

Во кои здравствени установи можам да се лекувам со полисата за приватно здравствено осигурување?

Можете да се лекувате во сите приватни здравствени установи кои имаат дозвола за работа, издадена од Министерството за здравство.

Во кој случај се покриени трошоци за прихијатриски услуги?

Трошоците за психијатриски услуги се покриени ако настане еден од овие 4 ризици: физичко малтретирање, силување, смрт на член на семејство (под член на семејство се смета брачен/вонбрачен партнер и деца) и дијагностицирано малигно заболување.

Дали доброволното приватно здравствено осигурување важи и надвор од границите на Република Северна Македонија?

Доброволното приватно здравствено осигурување важи и ги покрива трошоците што ќе настанат во приватните здравствени установи во рамките на територија на Република Северна Македонија. Исклучок се операциите, кога оперативниот зафат може да се изврши во Република Словенија, доколку осигуреникот сам го побара тоа.

Дали е потребно да имам упат од матичен лекар за да можам да ги користам услугите на доброволно приватно здравствено осигурување?

Не е потребно да имате упат од матичен доктор за да ги користите услугите од доброволното приватно здравствено осигурување.  Доколку се јави причина за лекување, обратете се директно во приватна здравствена установа.

Дали има рок за пријавување на штета и колкав е тој рок?

Рокот за пријавување на штета е до 90 дена од настанот. Штетата може да се пријави преку електронската адреса info.zdravje@triglav.mk, без обврска за достава на оригинална документација, којашто треба да се прати во енкриптирана форма.

Дали малигните заболувања се покриени со полисата за доброволно приватно здравствено осигурување?

Доколку однапред се договори, малигните заболувања можат да бидат покриени со осигурувањето. Покритието се однесува на комплетна дијагностика, второ мислење, психијатриски услуги, оперативен зафат, хемо и радиотерапија, постоперативни помагала, како и пластична и реконструктивна хирургија како резултат на излекувано малигно заболување.

Дали се признаваат трошоци во јавно здравство?

Осигурувањето покрива трошоци кои ќе настанат само во приватни здравствени установи. Тоа не ги покрива трошоците на име учество со лични парични средства (партиципација) при користење на здравствени услуги од задолжителното здравствено осигурување.

Дали се признаваат трошоци за лекување на вродени состојби за кои осигуреникот не знел дека ги има?

Согласно Општите услови за осигурување вродените состојби се исклучени и поради тоа овие трошоци не се признаваат, без разлика дали осигуреникот знаел за нив или не.

Дали се признаваат трошоци за редовен преглед или терапија?

Осигурувањето не нуди покритие за редовни, превентивни здравствени прегледи, како и самоиницијативно следење на состојба, испитување, дијагностика и здравствена нега.


Дали се признаваат трошоци за физикална терапија?

Трошоците за физикална терапија се признаваат ако се во рамките на лекување и ако за истите има препорака од доктор специјалист од соодветна област. Трошоците се признаваат до висина на лимитот наведен на полисата за осигурување и доколку се изведат во приватна здравствена установа којашто има дозвола за работа издадена од Министерството за здравство.

Дали се признати лабораториски испитувања по препорака на матичен лекар?

Лабораториски испитувања се признати само во случај ако истите се во рамките на некое лекување и се наведени во медицинскиот извештај од специјалистичкиот преглед, како дополнително испитување, со цел поставување дијагноза.

Дали се признати трошоци за лекови и кои лекови се признати?

Признати се лекови за кои што има одобрение за пуштање на лекови во промет согласно законската регулатива и кои што се регистрирани како лек во Централниот регистар на лекови во Република Северна Македонија.

Дали треба да се најавам во Инфо-здравје центарот, пред да се обратам во приватната здравствена установа?

Не е потребно да се најавите во Инфо-Здравје центарот за да користите услуги во приватната здравствена установа. Доколку се јави причина за лекување, директно јавете се во приватната здравствена установа.

Како се постапува при итен случај, дали треба најава?

Доколку се јави итен случај, осигуреникот, директно, без претходна најава во Триглав Осигурување, се обраќа во најблиската приватна здравствена установа. Доколку не е задржан на болничко лекување, осигуреникот поднесува барање за рефундирање на средства. Доколку се задржи за болничко лекување или операција, тогаш приватната здравствена установа го информира Триглав и по службен пат се доставува целата документација, со цел навремено (пред да биде пуштен од болница осигуреникот) да се испрати потврда за трошоците до ПЗУ.

Како се прави рефундација на средства и која документација е потребна?

Штетите, што се поднесуваат за рефундација, се пријавуваат целосно преку електронската адреса info.zdravje@triglav.mk, скенирани и во енкриптирана форма. Потребно е да се испрати целокупната медицинска документација поврзана со лекувањето, пријава за штета (достапна на www.triglav.mk), доказ за извршено плаќање и копија од трансакциска сметка на осигуреникот.

Што е ИНФО-ЗДРАВЈЕ?

Инфо-здравје е асистентски центар, кој што на осигуреникот му обезбедува информации за осигурувањето и давателите на здравствени услуги, посредува при закажување на термини и врши најава кај давателите на здравствени услуги.

Асистентскиот центар е достапен е секој работен ден од 08:00-20:00 часот на телефонските броеви: +389 (2) 5102 222 и 0800 02222 или на е-маил адресата info.zdravje@triglav.mk.

Што ми покрива полисата за доброволно приватно здравствено осигурување и кога можам да ја користам?

Полисата за доброволно приватно здравствено осигурување ги покрива трошоците за лекување, кои ќе настанат во рамки на покритието, кај доктор специјалист во приватните здравствени установи. Можете да ја користите полисата доколку се јави причина за лекување, односно доколку имате здравствени потешкотии, знаци на болести, или симптоми.

Погледнете ги останатите понуди