Пријавете се. Бесплатно!

Пријавете се за нашите совети за безгрижен секојдневен живот

Услови за осигурување

Општи услови за осигурување на машини од кршење (90 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од одговорност на превозник за штети на стока примена во превоз (90 KB, PDF)
Услови за осигурување по генерална полиса (98 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (118 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на специјалистичко вонболничко и болничко лекување (152 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од пожар на нова вредност (54 KB, PDF)
Дополнителни услови за колективно осигурување на лица од последици на несреќен случај и смрт поради болест (73 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од одговорност на превозникот за штети на стока примена во превоз според бруто возарина (58 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од пожар на залиха на флотантна основа (57 KB, PDF)
Посебни услови на колективно осигурување за специјалистичко вонболничко и болничко лекување (67 KB, PDF)
Клаузули за осигурување од одговорност на превозникот за штети и стока примена во превоз (79 KB, PDF)
Клаузула за осигурување од пожар на ускладиштена стока што не е во сопственост на осигуреникот (50 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на компјутери (85 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од пожар (102 KB, PDF)
Збрирка клаузули за осигурување на машини од кршење (92 KB, PDF)
Oпшти услови за каско осигурување на возила (200 KB, PDF)
Општи услови за комбинирано осигурување на домаќинства (129 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на дарители на крв од последици на несреќен случај (49 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на гости во хотели и лекувалишта, како и капачи на јавни базени од последици на несреќен случај (53 KB, PDF)
Клаузула за валоризација на сумата на осигурување по полиса (50 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од провална кражба и разбојништво (93 KB, PDF)
Услови за осигурување на лекување на повреди здобиени во сообраќајна незгода (124 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на операции (141 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на стакло (79 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на стока во превоз (76 KB, PDF)
Клаузула за осигурување од опасност од земјотрес (57 KB, PDF)
Збирка клаузули за осигурување од пожар (92 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена нова вредност (62 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување превоз на селидбени предмети (44 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од ризик одмрзнување на стока во превоз (40 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на превоз на уметнички предмети (44 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на возила кои се превозуваат на сопствен погон (43 KB, PDF)
Пријава на штета по доброволно приватно здравствено осигурување (118 KB, PDF)
Услови на здравствено патничко осигурување (107 KB, PDF)
Збирка клаузули за осигурување на компјутери (70 KB, PDF)
Барање за гаранција за исплата по основ на ДЗО (397 KB, PDF)
Барање за гаранција за исплата по основ на ДЗО (397 KB, PDF)
Дополнителни услови за доброволно осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај (54 KB, PDF)
Дополнителни услови за колективно осигурување на комитенти на банки од последици на несреќен случај (52 KB, PDF)
Дополнителни услови за колективно осигурување на пензионери од последици на несреќен случај (52 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на возачи, патници и работници при (53 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на екипаж во воздухоплови и патници во воздушниот (59 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на лица кои службено патуваат од последици на несреќен случај (46 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај кои при рекреација користат изнајмени рекреативни средства (51 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај при извршување на доброволни пожарникарски активности (63 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на лица при извршување на спортски активности од последици на несреќен случај (61 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на нарачатели од последици на несреќен случај (51 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на посетители на културни, уметнички, спортски и други приредби, (51 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на потрошувачи од последици на несреќен случај (52 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на студенти за време на престој во странство од последици на несреќен случај (52 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на туристи и излетници од последици на несреќен случај (53 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на членови на ловни и риболовни организации од последици на несреќен случај (60 KB, PDF)
Дополнителни услови за осигурување на членови на планинарски организации од последици на несреќен случај (50 KB, PDF)
Клаузула за проширување на осигурителното покритие за време на полнење или празнење на банкомати (40 KB, PDF)
Клаузула за проширување на осигурителното покритие за време на привремено складирање на средствата (42 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од автомобилска одговорност (75 KB, PDF)
Општи услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредит одобрен од страна на деловна банка (138 KB, PDF)
Општи услови за осигурување во случај на неможност за враќање на кредитен лимит од кредитна картичка (129 KB, PDF)
Општи услови за осигурување животни (96 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на автомобилска асистенција (93 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на воздушни летала (каско, законска одговорност спрема трети лица, законска одговорност спрема патниците) (81 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на гаранција - продолжена гаранција на моторни возила (106 KB, PDF)
Општи услови за осигурување на специјалистичко вонболничко и болничко лекување (152 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од одговорност кон трети лица (101 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од одговорност од употреба на производ (82 KB, PDF)
Општи услови за осигурување од професионална одговорност (80 KB, PDF)
Пoсебни услoви за oсигурување на пари за време на превоз (74 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување егзотични животни во зоолошки градини и надвор од нив (52 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување живина (62 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување животни во карантин (47 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување животни на изложба (47 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување крапови (61 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување кучиња (61 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување мисирки, бисерки и пауни (58 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на градежни објекти и опрема на договорена вредност (63 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на пратки во копнен превоз кои го преминуваат дозволениот облик и/или тежина (габарит) (46 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на раководители (103 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување на ученици од средни училишта и студенти од последици на несреќен случај (101 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од одговорност на лекари и стоматолози при извршување на дејноста (55 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од одговорност на туристичките агенции (75 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од одговорност при вршење на фармацевтска дејност (54 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на адвокати (56 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на даночни советници (52 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на здравствени работници (60 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на лица вработени во агенции за обезбедување (50 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на нотари (50 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на посредници во промет со недвижности (48 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на проектанти (62 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на ревизори (50 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на сметководители (46 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на стечајни управници и ликвидатори (49 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на субјекти регистрирани за вршење на дејноста процена (56 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од професионална одговорност на судски вештаци (45 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од ризик замрзнување на стока во превоз (41 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од ризик расипување на стока во превоз [ (46 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување од ризик самозапалување на стока во превоз (41 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување пастрмки (64 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување превоз на живи животни (45 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување приплодни животни од губење на приплодната способност (54 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување пчели (57 KB, PDF)
Посебни услови за осигурување фазани во фазанерии (52 KB, PDF)
Посебни услови на колективно осигурување за операции (66 KB, PDF)
Табела на инвалидитет за одредување на трајна загуба на општата работоспособност поради несреќен случај (155 KB, PDF)