За помирни чекори во зрелите години

Покритие од незгода за лица постари од 60 и помлади од 85 години.

Погрижете се, можната незгода во зрелите години да не биде ваш дополнителен финансиски терет.

Осигурувањето е наменето за постари лица, без разлика на здравствената состојба и општата деловна способност, под услов при склучување на осигурувањето истите да можат самостојно да ги извршуваат сите основни животни потреби.

Со колективно осигурување на пензионери од последици на несреќен случај можат да се осигурат ризиците смрт од незгода, инвалидитет и болнички ден.Покритија кај колективно осигурување на пензионери

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе