Шанса за фер борба

Здравјето е непроценливо и скапоцено. Кога тоа е нарушено, времето е еден од најважните фактори за успешна борба.

Осигурувањето на малигни заболувања на Триглав ви гарантира навремена дијагностика и резултати. Дополнително, добивате квалитетна здравствена услуга согласно стандардите, посветеност на медицинскиот персонал, современи медицински инструменти и апарати за терапија и дијагностика и секако поддршка во текот на целиот процес на лекување со издавање на гаранции.

Услугите на Foundation Medicine се вклучени во полисите за осигурување на малигни заболувања. Овој новитет во доменот на дијагностицирање и одредување на терапија кај пациентите со малигни заболувања е дополнување на постоечкото покритие за малигни заболувања. Услугите на Foundation Medicine вклучуваат геномско профилирање на туморот во метастатска и напредна фаза, со цел  добивање на детални информации, кои што им помагаат на лекарите во креирање на персонализиран терапевтски пристап.

Овој производ ви нуди материјална поддршка во најкритичните моменти во животот и шанса за фер борба.

За осигурувањето

Покритие
ЗА КОГО Е НАМЕНЕТО?
ЗОШТО ВИ Е ПОТРЕБНО?
ПРИЕМ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Осигурувањето на малигни заболувања обезбедува материјално покритие за целата постапка на лекување на дијагностицирана малигна болест, вклучувајќи дијагностика, операции, лекови, како и радио и хемотерапија, неопходни за лекување.


Штом се дијагностицира малигното заболување, Триглав ги презема трошоците за лекувањето и врши директно плаќање кон приватната здравствена установа.


Во фазата на дијагностицирање на малигното заболување, осигурувањето на Триглав дополнително обезбедува можност и за Второ мислење на специјалист. Во завршната фаза од лекувањето се покриваат и трошоците за набавка на помагала, протези и перики, како и за пластична и реконструктивна хирургија. 


Како поддршка при дијагностицирано малигно заболување, ова осигурување ги покрива и трошоците за психијатриски услуги.


Овој производ е наменет за индивидуални и семејни корисници, кои сакаат да склучат договор за доброволно приватно здравствено осигурување.


Осигурувањето од малигни заболувања можете да го добиете како дополнително покритие во рамките  осигурувањето на операции, а износот на доплатокот зависи од видот на осигурување и тоа:

 • Кај семејно осигурување доплатокот изнесува 20% од основното осигурување на операции, по осигурено лице.
 • Кај индивидуално осигурување доплатокот изнесува 30% од основното осигурување на операции.


Доколку сте веќе корисник на нашиот пакет за врвна здравствена нега, информирајте се кај вашиот агент за можноста да го вклучите и ова покритие.

Здравјето е непроценливо и скапоцено. Кога тоа е нарушено, времето е еден од најважните фактори за успешна борба. Осигурувањето на малигни заболувања на Триглав ви гарантира навремена дијагностика и резултати. Дополнително, добивате квалитетна здравствена услуга согласно стандардите, посветеност на медицинскиот персонал, современи медицински инструменти и апарати за терапија и дијагностика и секако поддршка во текот на целиот процес на лекување со издавање на гаранции.

Овој производ ви нуди материјална поддршка во најкритичните моменти во животот и шанса за фер борба.  


Приемот во осигурување се прави со достава на прашалник и историја на пациент од матичен лекар на осигурениците.

 

При склучување на полиса за осигурување во првата година е предвидена каренца, т.е.  период во кој осигуреникот нема право на надомест на штета за состојби кои ќе настанат или за кои е започнато лекувањето во тој период од два месеци за ризикот операции и три месеци за ризикот тешки болести.

 

Франшиза се применува само кај осигурувањето на операции, за состојби, коишто се јавуваат како последица на заболувања од горни дишни патишта. Франшизата е задолжителна и изнесува 30% од трошоците за оперативниот зафат.

 

E-mail адресата на Инфо-здравје е info.zdravje@triglav.mk, додека телефонските контакти се:

 • •0800 02222
 • •389 2 51 02222

Триглав комплет +

Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштедете и до 40 %.
Повеќе
Проверете ги останатите можности за здравствено осигурување
Погледнете

Најчесто поставувани прашања

Дали моите лични податоци се безбедни со OneID?

Да, вашите податоци за идентификација се сосема безбедни со OneID. Вие давате одобрување преку мобилната апликација OneID за секој поединечен пренос на Вашите податоци до мобилните или веб апликации на правните лица чии што услуги сакате да ги користите, а каде што е потребно да се идентификувате или електронски да потпишете.

OneID услугата е обезбедена од Кибс АД Скопје, којшто е регистриран Давател на доверливи услуги и Давател на услуги за електронска идентификација.


Дали клиентите ќе имаат проблем при регистрација на електронски идентитет со документи за лична идентификација со валиден рок, но со старото име на државата.

Доколку документот е со валиден рок на важност, клиентите можат да регистрираат дигитален профил на OneID. Можни се проблеми при верификување на лични карти на стари обрасци, во кој случај клиентот потребно е да се обрати на KibsTrust кој е давател на оваа услуга. Контактите на KibsTrust се е-адреса: helpdesk@kibstrust.com, тел:  02 5513 444.


Што е потребно за да се креира електронски идентитет на OneID?

За издавање на Ваша електронска идентификација - OneID Ви се потребни:

 • Мобилен уред кој поддржува биометриска автентификација
 • Валидна e-mail адреса
 • Мобилен телефонски број (само македонски мобилни броеви)
 • Валидна лична карта или пасош

Напомена: Пред да ја започнете постапката активирајте ги опциите за биометриска идентификација на мобилниот уред (препознавање на лице и отпечаток од прст).

 Чекор 1: Инсталација на мобилната апликација OneID на Вашиот мобилен уред преку AppStore, Play Store или App Gallery, зависно од видот на Вашиот мобилен уред, или преку линкот поставен на веб страницата www.oneid.mk.

Чекор 2: Пополнување на форма за регистрирање на OneID  и давање на согласност за обработка на личните податоци. Прифаќање на условите за користење на услугата и Политиката на приватност. „Регистрирај се“.

Чекор 3: Потврдување на e-mail адресата преку внес на верификацискиот код добиен на истата.

Чекор 4: Најава со корисничкото име и лозинка внесени при регистрацијата.

Чекор 5: Далечинска верификација на идентитетот на физичкото лице. Процесот подразбира автоматизирано утврдување на идентитетот преку фотографирање на документ за лична идентификација (лична карта или пасош), правење на профилна слика (selfie) и видео во живо. После успешната верификација на идентитетот, се преминува кон активација на OneID, генерирање и преземање на квалификуваниот сертификат.

Чекор 6: Активација на OneID и преземање на квалификуваниот дигитален сертификат.


Дали можам да извршам пријава на осигурен случај за член на семејството?

Да, можете да пријавите осигурен случај од доброволно приватно здравствено осигурување, но само за малолетно лице кое е член на вашето потесно семејство.

Според Законот за заштита на лични податоци, медицинската документација претставува посебна категорија на чувствителни лични податоци, не е овозможено полнолетно лице да пријавува осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување за друго полнолетно лице.


Како да пристапам и како да се најавам на апликацијата за пријава на осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување на Триглав?

На апликацијата за пријава на осигурен случај по доброволно приватно здравствено осигурување можете да пристапите преку линкот Триглав Осигурување (triglav.mk), се најавувате со внесување на корисничко име (e-mail) и лозинка кои сте ги креирале на OneID апликацијата за да регистрирате Ваш електронски идентитет.


Дали има разлика во начинот за пријава на осигурен случај, односно барање надомест и начинот за барање на гаранција?

Секако постои разлика. За доставување на барање за гаранција за одредена здравствена услуга, најпрво го пополнувате Образецот за барање на гаранција кој може да го најдете на линкот Барање за издавање на гаранција ДЗО - web (triglav.mk) .

 • Во полето Датум на користење на здравствена услуга се внесува датумот од медицинскиот документ кој го прикачувате.
 • Во полето Медицинска документација го прикачувате медицинскиот документ со препораката за која што барате гаранција за здравствена услуга. 
 • Во полето Останато го прикачувате пополнетиот Образец за барање на гаранција.


Дали има друг начин за пријава на осигурен случај освен преку дигиталната платформа?

Да, доколку и понатаму се соочувате со потешкотии при пријава на осигурен случај преку веб апликацијата, имајте предвид дека секогаш е достапна опцијата за пријава  на осигурен случај со поднесување на документацијата во главното седиште на Триглав Осигурување на адреса: Бул. 8-ми Септември бр.16 (поранешен комплекс Ми-Да) секоја работен ден од 08:00 - 16:00 часот или по пошта на истата адреса.

Рокот за пријава на штета по доброволно здравствено осигурување е 90 дена.


Погледнете ги останатите понуди