За безбедност на сите во возилото

Ублажете ги последиците од сообраќајната незгода.

Заштитете ги возачот и сопатниците од незгоди, кои што настануваат со моторни и други возила. Осигурувањето обезбедува покритие во случај на смрт на осигуреникот поради незгода, траен инвалидитет како последица од незгода, дневен надомест и трошоци за лекување.  

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе