Во случај на болест или незгода

Животните за сопствениците, одгледувачите и компаниите имаат голема вредност.

Лекувањето или загубата на животните, за сопственикот претставуваат голем финансиски терет. Затоа погрижете се за соодветно осигурување и дел од теретот пренесете на осигурителната компанија.