За материјална сигурност во непредвидени прилики

Осигурувањето од земјотрес ви нуди материјална сигурност за штета којашто може да ја предизвика земјотрес.

Земјотресот како ризик секогаш е дополнителна опција на веќе постоечките пакети за осигурување:

  • осигурување од пожар и други опасности (основни ризици) и
  • комбинирано осигурување на домаќинства.

При склучување на пожарно, или пак комбинирано осигурување на домот, можете дополнително да обезбедите покритие во случај на земјотрес.

 

Доколку склучите, или пак веќе имате полиса за осигурување од пожар и други опасности,  осигурителната полиса ги покрива следниве ризици во рамките на пакетот: пожар, луња, град, удар на гром, излевање на вода од инсталации, манифестации и демонстрации, експлозија (освен нуклеарна), удар од сопствено моторно возило и паѓање на воздушни летала. Дополнително можете да го вклучите и ризикот земјотрес.


Доколку склучите, или веќе имате полиса за комбинирано осигурување на домот, полисата ги покрива истите ризици, како и осигурувањето од пожар и други опасности, а дополнително  вклучува и осигурување на стварите во домот, како и покривање на ризикот провална кражба и разбојништво. Исто како и кај пожарното осигурување, со доплата на премијата може да се склучи и осигурување од ризикот земјотрес.ШТО ПОКРИВА ОСИГУРУВАЊЕТО ОД ЗЕМЈОТРЕСИ?

Без оглед на избраниот пакет (пожарно осигурување, или комбинирано осигурување на домот), штетите настанати поради земјотрес се надоместуваат под исти услови. Осигурувањето од земјотрес покрива уништување или оштетување на осигурени предмети, кое што настанало непосредно поради земјотрес, или е во причинско-последична врска со земјотресот.

Можете да изберете осигурување од овој ризик со франшиза, што подразбира дека имате процентуално учество во штетата, поточно, доколку се одлучите за вакво покритие, премијата што ја плаќате има пониска вредност, но во секоја штета учествувате со одреден процент.

Како да се заштитиме од земјотрес?

Искуствата покажуваат дека во развиениот свет, големите земјотреси предизвикуваат пред сè голема материјална и економска штета. Штетата од евентуални земјотреси може да се намали со употреба на соодветно пропишана градба и со склучување на осигурување од земјотрес.

Осигурување од земјотрес, како дополнително осигурување, може да се склучи со некое од следниве основни осигурувања:  
 

  • осигурување од пожар;
  • осигурување на компјутери; 
  • осигурување на објекти во градба/монтажа.