Кога ќе дојде до професионална грешка

Осигурете се од непријатни финансиски последици, со коишто би се соочиле при штета настаната од вршење на професионална дејност.

И покрај совесниот однос кон работата, во текот на професионалното работење може да дојде до стручни грешки. Осигурителната компанија ги покрива трошоците што настануваат како последица на грешки во работењето, при извршување на регистрирана дејност.

Осигурете се од непријатни финансиски последици, со коишто би се соочиле при штета настаната од вршење на професионална дејност.

За кои професии нудиме осигурување од професионална одговорност?

 • Адвокати
 • Нотари
 • Даночни советници
 • Ревизори
 • Проценители
 • Агенции за обезбедување
 • Агенти за недвижности
 • Проектанти
 • Сметководители
 • Стејчни управници и
 • Вештаци