Осигурување од непредвидливата природа

Вашите полиња осигурете ги од град, пожар, гром, пролетен мраз, поплава, луња, суша и други непогоди, да не го загрозат вашиот приход поради уништени или намалени посеви.

Можете да ги осигурите сите земјоделски култури и овошја што ги одгледувате во неожнеана и необрана состојба. Се осигурува очекуваниот годишен принос, којшто се одредува при склучување на осигурувањето. Можете да ги заштитите културите од следниве опасности:

  • град, пожар и молња (основно осигурување);
  • пролетен мраз, луња и поплава (дополнително осигурување).

Можете да осигурите:

  • лозови насади;
  • овошни насади;
  • житни култури;
  • градинарски култури;
  • индустриски култури.

 

Осигурување од пролетен мраз

Ова дополнително осигурување можете да го склучите само доколку посевите и плодовите се осигурени од ризиците град, пожар или удар од гром, и доколку се осигуруваат сите плодови од ист вид кои ги одгледува осигуреникот.

Под пролетен мраз се подразбира паѓање на температурата на воздухот под 0°C, доколку настане во периодот од 31 март по 24:00 часот па до крајот на месец јуни.

Осигурување од суша

Осигурувањето го покрива договорениот дел од штетата, предизвикана од недостаток на влага во почвата, во споредба со долгорочниот просек.

Влагата во почвата е еден од основните услови за раст на растенијата, а со тоа и за постигнување на очекуваниот принос. Во случај на недостаток на влага во почвата поради услови на суша, дел од загубата на очекуваниот принос може да се пренесе на осигурителната компанија.

Основата за одредување на категоријата суша и следствено наплатата од осигурителната компанија е недостатокот на влага во почвата, која се мери секојдневно со помош на сателитски мерења, дури и во случај на облачни денови, и се пресметува за површината на одделна општина.

Од суша можете да осигурите житни култури, како пченица, јачмен, овес, ’рж, тритикале, просо, пченка и соја.

Штетата треба да се пријави во рок од 14 дена од денот на објавата/потврдата на SPI-индексот (стандардизиран индекс на врнежи) од страна на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).