Целосно осигурување на возилото

Обезбедете целосно осигурување за вашето возило и не грижете се кој е причинител на штетата

До уништување или оштетување на возилото може да дојде како резултат на:

  • разни настани, врз кои што сопственикот или возачот на возилото нема влијание, на пример вонредни временски услови, елементарни непогоди, кражби, акти на непристојност од други лица и други посебни настани;
  • сообраќајна незгода, за кој што е одговорен возачот.

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе