За безбеден превоз
Карго
Товарот е изложен на многу опасности кога се транспортира по копно, вода или воздух. Осигурете го со вистинско осигурување.
Одговорен однос кон клиентот
Осигурување од одговорност на превозникот - ЦМР
Осигурување за одговорно однесување на шпедитерот кон клиентот на услугата при испраќање, испорака и транзит на стока.
Безбедни на вода
Пловила
Покрај убавите искуства, кога пловите секогаш се можни непредвидливи настани и временски услови. Обезбедете добро осигурување и не препуштајте ништо на случајност.
Безбедни во воздух
Летала
Летањето носи со себе опасности. Одлучете за најдоброто осигурување и обезбедете безбедност при полетување, за време на летот и при слетување.

Безбедно и безгрижно во движење

Осигурување при превоз по пат, море и воздух.

Никогаш не сте сами на патот. Околностите, кои што можат да влијаат на состојбата на патиштата, водата или во воздух не можат да се предвидат.

Затоа, постапете одговорно и склучете соодветно осигурување, за да префрлите дел од финансискиот товар од можните последици од непредвидени настани и несреќи на осигурителната компанија .

 

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе