Заштитете се од последиците на кражби и разбојништва
Осигурување од кражба и разбојништво
Провални кражби и разбојништва се континуирана закана за вашиот бизнис. Затоа погрижете се за добро осигурување.
Стаклата се лесно кршливи. Заштитете се од последиците.
Кршење на стакла
Осигурувањето на стакло покрива штета предизвикана од кршење на стакло.
Заштитете ги алатките од кои што зависи вашата работа
Осигурување од кршење на машини
Оштетување или расипување на машини, уреди и алатки претставува голем трошок за секоја компанија. Осигурувањето на машините од кршење го опфаќа овој сериозен трошок.
Осигурување на објекти во градба и монтажа ги покрива сите основни опасности коишто го загрозуваат објектот за време на градењето
Осигурување на објекти во градба и монтажа
Градежното осигурување, покрај опасностите од градежна незгода, ги покрива и сите основни опасности од пожарното осигурување, опасност од лед, мраз, снег, дожд, излевање на вода, снежна лавина, лизгање на земјиште, како и провална кражба и неспретност и небрежност на работниците.
Со пожарното осигурување може да ги осигурите сите видови градби, како и сите нивни делови
Осигурување од пожар и други опасности
Погрижете се за осигурување на вашите недвижности, вклучително и инсталациите од опасност од пожар, гром, експлозија, ветер, град, поплава и други опасности.
Земјотрес
Осигурување од земјотрес
Осигурувањето од земјотрес ви нуди материјална сигурност за штета којашто може да ја предизвика земјотрес.

За непречена работа

Со правилен избор на осигурување, ќе ја зачувате вредноста на вашиот имот во случај на штета.

Изберете осигурување за да го заштитите вашиот имот од опасност од пожар, гром, излевање на вода, експлозии, бури, град, поплави, земјотреси, кражби, грабежи, сајбер инциденти и разни други опасности, кои што ни се закануваат на сите на дневна основа.

Ви нудиме широка палета на индивидуалните осигурувања, вие одлучете кои се оние кои што најдобро ќе го обезбедат вашето непречено функционирање.

Триглав бизнис комплет

Одберете ги покритијата кои што најмногу ви одговараат.
Повеќе