Како да пријавите штета?

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВА И РЕШАВАЊЕ НА ШТЕТИ

АВТОМОБИЛСКИ ОСИГУРУВАЊА
Потребни документи за пријава на штета Автомобилска одговорност
Потребно Сервиси
Автомобилско КАСКО
Потребно Сервиси

ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ


За пријава на штета осигурување на стока за време на превоз (КАРГО)
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета одговороност на превозник (ЦМР)
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета  ЖИВОТНИ
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета  СТАКЛА ОД КРШЕЊЕ
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета  МАШИНИ ОД КРШЕЊЕ
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета ПОЖАР
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ
Потребно Имате прашање?
За пријава на штета  ПРОВАЛНА КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО
Потребно Имате прашање?
ОСТАНАТИ ОСИГУРУВАЊА
Пријава на штети за приватно здравствено осигурување
Потребно
Пријава на штети од последици несреќен случај/незгода
Потребно
Пријава на штета здравствено патничко осигурување 
Потребно
Пријава на штета општа/професионална одговорност
Потребно

ОБРАСЦИ 

ОСИГУРУВАЊЕ НА АВТОМОБИЛИ
Пријава на штета по автомобилско каско Преземи
Пријава на штета по автомобилско каско –
Кршење на стакла и кражба на делови и аудио уреди
Преземи
Пријава на штета автомобилска одговорност Преземи
Барање за надомест на штета за телесни повреди
и нарушување на здравјето по основ на осигурување
од автомобилска одговорност
Преземи
Пријава на штета по автоодговорност во Македонија -
причинител странско возило
Преземи
Пријава на штета каско – воздухоплови Преземи
Пријава на штета каско – пловни објекти Преземи
Пријава на штета – смрт на блиско лице по автомобилска одговорност ПреземиОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ
Пријава на штета за кршење на стакла Преземи
Пријава на шета од провална кражба и разбојништво Преземи
Пријава на штета од пожар и некои други опасности Преземи
Пријава на штета на предмети во домаќинството Преземи
Пријава на штета на машини, машинска опрема, инсталации и апарати ПреземиДРУГИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ
Пријава на превознишка одговорност Преземи
Пријава на штета за одговорност од дејност Преземи
Пријава на штета од здравствено патничко осигурување Преземи
Пријава на штета по доброволно приватно здравствено осигурување Преземи
Барање за гаранција за исплата по основ на ДЗО Преземи
Пријава на несреќен случај – ученици Преземи
Општа пријава на штета од несреќен случај Преземи
Пријава на шетата – тежок инвалидитет Преземи
Пријава на штета за осигурување на посеви и плодови Преземи
Пријава на штета кај осигурување на животни Преземи