Pogosta vprašanja

Kaj je limit zavarovalnega kritja in kako je določen?

Limit zavarovalnega kritja je maksimalni znesek odprtih terjatev do katerega zavarovalnica jamči za poplačilo neplačanih terjatev do posameznega dolžnika. Določen je na podlagi obsega poslovanja, sezonskih vplivov, plačilnih rokov in zamud. Zavarovalnica pri določitvi zavarovalnega limita zavarovalnega kritja upošteva vse razpoložljive finančne podatke in ostale informacije s katerimi razpolaga. V primeru množice manjših kupcev se lahko dogovorimo tudi za t.i. avtomatske limite zavarovalnega kritja, kjer zavarovanec sam na podlagi dogovorjenih kriterijev presoja ustreznost bonitete svojih kupcev.

Kako poteka postopek sklenitve zavarovanja?

Izpolnite vprašalnik (, 111 KB) in ga pošljite na terjatve-garancije@triglav.si, da vam bomo pripravili okvirno ponudbo. V njej bodo navedeni bistveni elementi zavarovalne pogodbe ter predlog nadaljnjih korakov, ki so potrebni pred sklenitvijo zavarovanja. V primeru načelnega soglasja s predlaganimi pogoji zavarovanja nam boste posredovali informacijo o svojih kupcih za potrebe določitve limitov zavarovalnega kritja. Dogovorili se bomo tudi o morebitnih posebnostih, s katerimi se srečujete pri svojem poslovanju. Sledi priprava in sklenitev zavarovalne pogodbe, ki stopi v veljavo v skladu z dogovorom.

Kakšne so obveznosti zavarovanca po sklenitvi zavarovalne pogodbe?

Zavarovanec je dolžan:

  • zavarovalnici redno mesečno posredovati podatke o fakturirani realizaciji oziroma stanju odprtih terjatev (t.i. prijava terjatev v zavarovanje) na osnovi katerih zavarovalnica izstavi račun za plačilo zavarovalne premije;
  • prekiniti dobave kupcu, ki je v zamudi s plačilom dlje kot je pogodbeno dogovorjeno (tudi če se neporavnan račun nanaša na terjatve, ki so nastale pred začetkom veljavnosti zavarovalne pogodbe);
  • zavarovalnici redno mesečno poročati o kupcih, ki s plačilom zamujajo dlje kot je pogodbeno dogovorjeno;
  • aktivno sodelovati v procesu izterjave (opominjanje, elektronska izvršba, izterjava preko zunanje agencije v dogovoru z zavarovalnico).
Kakšne so prednosti sklenitve zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav?

S sklenitvijo zavarovanja pridobite zanesljivega partnerja, ki bo odziven in vam bo podal korektno in ažurno informacijo glede vaših kupcev. Pravice iz zavarovalne police lahko vinkulirate v korist banke. Ob ugodnem škodnem rezultatu se osnovne premijske stopnje znižajo.

Kakšno je kritje zavarovalnice?

Zavarovalnica krije znesek nastale škode, do višine dogovorjenega limita zavarovalnega jamstva, zmanjšanega za soudeležbo zavarovanca na škodi.

Od česa je odvisna premijska stopnja?

Premijska stopnja je odvisna od predvidenega obsega prodaje na odloženo plačilo, ki je predmet zavarovanja, kakor tudi od panoge iz katere izhajajo zavarovančevi kupci, sedeža kupcev in neizterjanih terjatev v preteklosti.

За да ги вратите вашите побарувања

Ризикот од неплаќање за продадени стоки или услуги со одложено плаќање е една од основните опасности со кои се соочува компанијата во своето работење.

Македонските компании своите производи и услуги ги продаваат во земјава и во странство, овозможувајќи им на купувачите одложена исплата. Осигурувањето на побарувања на Триглав Осигурување ги штити компаниите и обезбедува навремена и целосна исплата на нивните побарувања. Овој производ им помага на компаниите да го стабилизираат своето финансиско работење и да ја подобрат конкурентноста.

Осигурувањето на побарувања го штити осигуреникот од ризици како банкрот, или стечај, т.е. несолвентност на купувачот, како и ненавремено плаќање.

Ова осигурување ги подобрува ликвидноста, заштитата на паричните текови, и продажните резултати, овозможувајќи излез на нови пазари, како и обезбедување нови купувачи на постоечките пазари, а ја подобрува и конкурентноста, затоа што овозможува продажба со одложено плаќање, без банкарски гаранции и акредитиви.

Осигурувањето на побарувања на Триглав Осигурување може да се склучи за купувачи од целиот свет.